Revision [4261]

This is an old revision of BakalarkaTuristika made by MichalPalenik on 2012-04-03 15:45:17.

 

POI v turistickej mape

práca obsahuje návrh ktoré body záujmu sa majú zobrazovať v turistickej mape. Rozdiel dvoch turistov: lesný a mestský.

Cabanová Lucia
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki