Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Import je organizovany na OSM wiki

importute: vychod a stred slovenska
neimportnute: zapadne slovensko, pokrytie z landsatu vyzera presnejsie

Pre zobrazenie v JOSM existuje TMS vrstva. Obsahuje Corine Land Cover 2006 raster data - version 16 (04/2012)

tms:http://93.184.70.94/tilecache/tilecache.fcgi/1.0.0/clc/
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki