Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Dáta pre túto vrstvu poskytla Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Vrstva obsahuje:
© Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2008, www.sopsr.sk


Stav importu:
 1. zistiť projekciu - OK (Krovak)
 2. preloziť súbory do LatLon projekcie - OK
 3. zistiť codepage dbf - cp1250
 4. prekódovať dbf na použiteľný codepage -
 5. nájsť shape 2 osm konvertor - OK (shp-to-osm)
 6. napísať rules pre shp-to-osm
  1. BIOREZ
  2. CHKP
  3. CHUV
  4. MCHU
  5. RAMSAR
  6. VCHU
 7. konverzia na OSM
 8. upratovanie - duplicate nodes
 9. upload
 10. napísanie rendering rules

importnute stromy (http://stromy.enviroportal.sk/)
importnute su narodne parky, chko, a rezevacie (http://uzemia.enviroportal.sk/)
importnute su RAMSAR (Chránené mokrade medzinárodného významu)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki