Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
V rámci projektu OpenStreetMap sú k dispozícii aj hranice krajov, okresov a regiónov.

Vzdialenosti okresov:

Hranice okresov:

Dáta sú k dispozícii pod Licencia licenciou
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki