Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Slovenská agentúra životného prostredia poskytla zoznam minerálnych prameňov:

OSM_SK konverzácia: https://groups.google.com/d/topic/osm_sk/YVuOIWygMjk/discussion
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki