Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Pages linking to FreeMap:
Media2009Marec
TlacoveSpravy2011Oktober
TlacoveSpravy2012Jul
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki