Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Pages linking to VladoLC:
IRCseansy20080710
IRCseansy20080710Log
IRCseansy20080724
IRCseansy20080724Log
IRCseansy20080807Log
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki