Revision [5292]

This is an old revision of ZBGIS WMS made by kayle on 2018-07-03 16:05:21.

 

ZBIGIS WMS


Freemap Slovakia uzavrel dohodu s Geodetickým a kartografickým úradom Bratislava (GKÚ) ohľadom použitia údajov z WMS vrstiev ako možný zdroj pre doplnenie OpenStreetMap dát.

Pri dátach odvodených z údajov GKÚ je potrebné uvádzať source=ZBGIS.

Zmluva je uzavretá na dobu 5 rokov (platná od 25.6.2018).

dohoda strana 1

dohoda strana 1

Attachments
File Last modified Size
dohodaGKU2018-1.jpg 2018-07-03 16:02 363Kb
dohodaGKU2018-2.jpg 2018-07-03 16:02 155Kb
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki