Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Označovanie budov

Na Slovensku upravuje označovanie domov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vykonávajúca vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Vyhláška sa podľa svojho textu vzťahuje na pozemné stavby v zmysle Stavebného zákona, teda budovy.

Podľa zákona je obec povinná na vlastné náklady evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel, tieto čísla stavbám určovať a stavby týmito číslami označovať tabuľkami rovnakého vzoru; súpisnými číslami musí obec stavby označovať vždy, orientačnými číslami len ak tak rozhodne ( podmienkou je však existencia ulíc označených názvami). Podoba tabuliek je teda výlučne na rozhodnutí obci, ktorá je však povinná dbať, aby boli všetky tabuľky rovnakého vzoru.

Súpisné číslo má každá budova. Pokiaľ sa v obci uplatňuje označovanie orientačnými číslami, má orientačné číslo každý vchod. Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísiel. Časť obce, ktorá má vlastné katastrálne územie, môže mať samostatné číslovanie budov súpisnými číslami a orientačnými číslami.

(source: Wikipedia)

budova na slovensku moze mat 3 cisla:
typ číslatagpopispríklad

orientačné

addr:streetnumberčíslo unikátne v rámci ulice pridelené buď budove alebo vchodu, vačšinou červené číslo na bielom podklade Wikipediačervené číslo na bielom podklade

súpisné

addr:conscriptionnumberčíslo unikátne v rámci územia obce, pridelené budove, vačšinou čierne číslo na bielom podklade Wikipediačierne číslo na bielom podklade

evidenčné

addr:provisionalnumberexistovali do 31.12.1998 (vyhláška MV SR č. 347/1997 Z. z. - ide o zrušenie tzv. evidenčného čísla a jeho nahradenie súpisným číslom PDF - §8 ods. 1)biele číslo na modrom podklade

Tagovanie v OSM

Adresné údaje je možné priradiť budove ako celku alebo bodu, vchodu alebo bodu nepatriacemu budove. Podľa dobrých praktík v OSM, by sa mali nové body vytvárať čo najmenej. Pridelenie adresného bodu vchodu do budovy je dobrý sposob ako ušetriť zbytočný bod. Taktiež, ak nevieme kde sa nachádza vchod do budovy, alebo nie sme zástancami označovania vchodov, pridanie adresných údajov samotnej budove je taktiež v poriadku.

Tagovanie vychádza z Czech Republic Address System:

Mestoaddr:city = PezinokPovolené hodnoty
Súpisné čísloaddr:conscriptionnumber = 1369
Krajinaaddr:country = SKprirodzené číslo
Číslo domuaddr:housenumber =1369/12kombinácia súpisného čísla a čísla orientačného
PSČaddr:postcode = 902 01
Názov uliceaddr:street = Mladoboleslavská
orientačné číslo addr:streetnumber = 12nesmie byť bez addr:street,alebo by nemalo byť,
existencia tohto čísla je podmienená práve pomenovaním ulíc
prirodzené číslo prípadne skombinované s jedným VEĽKÝM písmenom abecedy (napr. 12A)

Duplicita dát v addr:conscriptionnumber, addr:housenumber a addr:streetnumber nie je v súlade s dobrými praktikami OSM. Presné dovody prečo sa namiesto addr:streetnumber či addr:conscriptionnumber nepoužíva addr:housenumber neviem.

Keďže JOSM v súčasnosti nezobrazuje ani addr:conscriptionnumber, ani addr:streetnumber je nutné použiť vlastný mapcss štýl -- v nastaveniach JOSM/Štýly vyberte Conscriptionnumbers/streetnumbers. Rovnako je možné stiahnuť z prostredia JOSM aj preset s tagmi.

V prípade obcí bez názvov ulíc vyplňte aj tag addr:place. Zvyčajte obsahuje názov obce.

Príklady

Pezinok - bytovky v radovej zástavbe, každej je pridelené súpisné aj orientačné číslo
addr:city = Pezinok
addr:conscriptionnumber = 1369
addr:country = SK
addr:housenumber = 1369/12
addr:postcode = 902 01
addr:street = Mladoboleslavská
addr:streetnumber = 12
entrance = yes

Poznámka: Tag entrance ako je uvedený v príklade, používajte IBA v prípade, ak je adresa umiestnená na bod, ktorý je zároveň vchod (zvyčajne bytovka s viac vchodmi). V prípade, že údaje o adrese sú na celej budove, bod s tagom entrance umiestnite na miesto, kde je vchod do budovy. V tomto prípade sú adresné informácie iba na budove a nie na vstupe do budovy. Uvedený tag entrance môže alternatívne obsahovať hodnoty "main", "service", "exit", ...

Papradno - budova len so súpisným číslom
addr:city = Papradno
addr:place = Papradno
addr:conscriptionnumber = 315
addr:country = SK
addr:housenumber = 315
addr:postcode = 01813
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki