freemap.sk

Mapový portál prevádzkovaný OZ Freemap Slovakia.

Mapové dáta

© OpenStreetMap prispievatelia, ponúkané za podmienok licencie ODbL

Reliéf a vstevnice

územie Slovenska - odvodené z dát DMR20, © Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
územie mimo Slovenska - odvodené z dát Shuttle Radar Topography Mission

Mapové dlaždice

Vzhľad mapový dlaždíc © Freemap Slovakia, CC-by-SA 2.0

There are no comments on this page. [Add comment]

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki