Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Animovaná história zmien


Ak chcete vytvoriť animáciu zmien pre určitú oblasť, podobnú ako na http://stuffz.l33t.in/osm/, môžete použiť nasledovné skripty:

downloadhistory.sh
#!/bin/bash
area=vrbove
region=17.7041245,48.6089654,17.7372551,48.6366522

# newest file is $from months old
from=2
# oldest file is $to months old
to=55
# note: apparently you cannot go past 0710 (2007-10) because osmchange cannot
#       recognize format that is too old (pre 0.5?)
#
# requires:
# - unzip
# - wget
# - osmchange: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmchange_(program)

mkdir $area
seq "${from}" "${to}" | while read -r month
do
ym=$(date -d "${month} months ago" '+%y%m')
wget -q --output-document=- http://download.freemap.sk/slovakia.osm/monthly/slovakia${ym}.zip | funzip - | ./osmchange32 -b="${region}" >"${area}/${area}-${ym}.osm"
done
exit 0


makereports.sh
#!/bin/bash
# required:
# - useractivity perl script: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UserActivity
# - imagemagick

area=vrbove
resolution=1024
c=0

find "${area}" -name "*osm"  | sort | awk '{if (a!="")print a,$0; a=$0}' | while read -r i; do
./useractivity.pl $i ${area}/$(printf "%03d" $c).htm P 5 "${resolution}"
c=$((c+1))
done

# can be quite a memory hog
convert -loop 1 -delay 30 ${area}/*.png ${area}-animated.gif

exit 0


Použitie


Nainštalujte závislosti (viď komentáre v skriptoch)
Uložte si a upravte skripty (area, region, from-to, cesta k useractivity.pl, osmchange32)
Spustite downloadhistory.sh, ktorý stiahne históriu (po mesiacoch) pre zadanú oblasť - vymažte súbory staršie ako október 2007
Spustite makereports.txt
Ak všetko pôjde dobre, výsledkom by mal byť animovaný gif

Testované na Debiane, ale teoreticky by to malo fungovať aj na Win32/Cygwin.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki