Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Vizualizácia bodov záujmu

Prvým cieľom práce je do http://www.oma.sk doplniť pohľadnú vizualizáciu bodov záujmu so všetkými zaujímavými informáciami o bodoch (základné informácie, okolité podobné body, trasy v okolí, ...). Druhým cieľom je vytvroriť prehľadnú navigovateľnú štruktúru bodov v danej oblasti, ktorá bude kvôli prehľadnosti reflektovať počet bodov.


SkolskaPraca
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki