Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Hľadanie najkrajšieho okruhu

Jana Námešná
Názov: Okruh so zadanými kritériami
Cieľ: Vyhľadanie najkrajšieho okruhu, ktorý spĺňa dané kritériá (čas, vzdialenosť) použijúc dáta z OpenStreetMap. Napr: som tu a chcem ísť na peknú trojhodinovú prechádzku.

kroky:

existujúca infraštruktúra:
čo treba:SkolskaPraca
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki