Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zadanie práce


Michal Lajčák

Názov: Import a vizualizácia vybraných údajov o počasí do internetového prostredia

Cieľ: Cieľom diplomovej práce je vytvorenie aplikacie schopnej importovať dáta vybraných parametrov o počasí a následne ich vizualizovať v internetovom prostredí

Literatura: popis zdrojových dát, python xml knižnica, gdal, dokumentácia k OpenLayers,

Klučove slová: dátove zdroje, vizualizácia, xml, Openstreetmap, openlayers, licencia GPL,

Specifikacia experimentu: Experiment pozostáva z viacerých častí: import údajov o počasí z yr.no (a prípadne z iných zdrojov), zautomatizovanie tohto procesu tak aby boli dáta aktuálne, vizualizácia bodových informácií o počasí v konkrétnom mieste kde je počasie merané (formou ikonky, textu aj grafov), implementácia algoritmu na prepočet bodovo meraných hodnôt na plochy medzi bodmi merania, vizualizácia plochy s počasím (napr teplota alebo oblačnosť). Vizualizácia bude prebiehať na portáli pocasie.freemap.sk (s dátami za SR) a na samostatnej webstránke s dátami za celý svet.

Bližšie realizicačné informácieCieľom diplomovej práce je vytvoriť krajší layer s počasím:

Načítavanie a uskladňovanie dát:
Vizualizácia
Požadovaný výstup je funkčná stránka a moduly do freemap.sk (oboje pod licenciou GPL, alebo inou free licenciu ktorú umožňujú použité knižnice)

technicky bude treba knižnice na:
  1. načítanie XML vstupov a ich rozparsovanie
  2. vytváranie ikoniek na serveri (napr s teplotou)
  3. rozloženie bodových údajov zo staníc na približnú plochu (aké je kľúčové slovo? asi kernel density estimation)
  4. vrstva mrakov - mapnik alebo čosi iné ?
  5. plus štandardné veci (openlayers, ...)SkolskaPraca
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki