Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zoznam dobrovoľných príspevkov

Toto je zoznam príspevkov a darov na chod FreemapSlovakia. Týmto chceme poďakovať všetkým čo prispeli.

Hmotné príspevky
didoa ServerFelix Server HP DL 360 G3, doména freemap.sk, hosting pre dns a mail
AlexG, kayle2x2 GB pamäťové moduly
Greatrix76 GB SCSI disk
Anonymous300 GB sata 2.5 disk + usb rámcek
Anonymous letecké zábery vybraných obcí južného slovenska
???Budeš ďalší

Nehmotné príspevky
Menopopis
NiCK.n17programovanie portálu/vizuálnych tém
osoby pracujúce naDiSK

Ďakujeme !
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki