Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Štatistiky a iné ukazovatele


prehľad aktualizovaných častí mapy za vybrané obdobie
za posledné 3 dni za posledných 7 dní
3 dni 7 dni
za posledné 2 týždne za posledný mesiac
14 dni 30 dni
Pozn: silnejšia farba znamená aktualizáciu v bližšej minulosti, slabšia farba vo vzdialenejšej minulosti. Farba podkladu znamená, že v danom časovom horizonte neboli aktualizované mapové podklady.

Vývoj dĺžok jednotlivých typov ciest
cesty spolu
autové cesty
mestské cesty
lesné cesty a chodníky
chodníky pre peších
vodne tokz


prehľad najčastejšie aktualizovaných častí mapy za celé obdobie
renderovanie celé obdobie
Pozn: Tmavšia farba predstavuje najčastejšie aktualizované časti mapy, z čoho možno usudzovať, že v tých oblastiach sa priebežne aktualizujú a dopĺňajú mapové podkladyCategoryStats
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki