Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3065]

This is an old revision of Garmin made by MichalPalenik on 2010-05-19 09:44:13.

 

Garmin produkuje relatívne dobrý hardware. Keďže chcete mať vo svojich prístrojoch najaktuálnejšie mapy, nakopírujete si mapy z OpenStreetMap

Ako kopírovať do Garmin nuvi:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki