Garmin vyrába navigačné zariadenia. Ak chcete mať vo svojich prístrojoch najaktuálnejšie mapy, nakopírujete si mapy z OpenStreetMap.

Ako kopírovať do Garmin nuvi:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki