Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3431]

This is an old revision of Garmin made by NickN17 on 2010-11-18 22:45:38.

 

Garmin vyrába navigačné zariadenia. Ak chcete mať vo svojich prístrojoch najaktuálnejšie mapy, nakopírujete si mapy z OpenStreetMap

Ako kopírovať do Garmin nuvi:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki