Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Geocoding


http://search.epsilon.sk/

Geocoding umožňuje vyhľadávanie bodov podľa názvu (teda vlastne krajší názov pre vyhľadávanie), reverzný geocoding umožňuje vyhľadať text k súradniciam.

what is geocoding

SW
Software je Nominatim, databáza je OpenStreetMap, časť Slovenska.

Oproti celosvetovej službe http://nominatim.openstreetmap.org ponúka navyše vyhľadávanie adresných bodov. Ako negatívum je tam databáza iba Slovenska, ťahané je to z mojej kancelárie, možné výpadky. Nespoliehajte sa na to (zatiaľ).

Príklady


todo:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki