Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

seminárky na rok 2012


1. kreslenie čiarky do GPX, download resp uloženie na server. Užívateľ nakreslí čiaru/čiary a môže si stiahnuť GPX alebo uložiť na server. Názov a popis čiar, ktorý ide do GPX (name, description, popup). príklad 1, príklad 2 a export - martin

2. relacia to text, popis, napríklad cyklotrasy. Pomocou PostGIS databázy a dát z OpenStreetMap automaticky vygenerovať popis trasy (skade, kam ide, aká je dlhá, zoznam hríbikov, zaujímavosti v okolí (hrady,muzeá,krčmy,...), v ktorom je pohorí, koľko km ide po residential/path, koľko km v lese/meste, ..., atď), použitie postgis, php a výstup v HTML- marcel

3. upraviť wordpress plugin, dorobiť freemap layere, plugin, nahodiť na http://www.cyklokoalicia.sk a http://cyklodoprava.sk - vojto

4. press watch. Užívateľ zadá link na webstránku, tagy, vyklikne kde na mape to je. Program z webstránky stiahne texty, názov, atď. (užívateľ je už nalogovaný na freemap). Zobrazenie na mape, podľa tagov a export cez rss/georss. - jano

5. http://www.sng.sk doplnenie mapky kde je dielo, resp kde bolo fotené - mišo

6. knižnica na vykreslovanie bodov, inšpirovaná keepright a SVN - dávid

7. Text k POI, susedné POI, vzdialenosť a trasa k nim (gosmore API -> gpx), kategórie POI, POI v okresoch a obciach, plus ktoré trasy idú v okolí (viď 2.) - milo

8. Cyklo: do keepright doplnenie kontroly bicycle_parking a capacity, do Potlatch a JOSM doplnenie preset na tie dve. Do keepright kontrola či na cyklotrase má cyklista povolený vjazd plus iné drobné kontroly. - lukáš

9. vizualizovať atlas rómskych komunít, načítať dáta do DB, georeferencovať podľa názvu obce, posunúť segregované, zobraziť info o komunite - tanka
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki