Revision [2539]

This is an old revision of KatasterKluc made by JozefVince on 2010-01-07 22:50:48.

 

Kľúč k informáciám z katastra (KatasterPortal)Polygon

Druh pozemku

Orná pôda (landuse: field)
Ostatné plochy (???)
Využitie pozemku

Ovocné sady ( landuse: farm)


Zastavané plochy a nádvoria (building:yes) (tu sa bude dat rozhodovat podla velkosti ... s nejako chybovostou- male- dom, velke nadvorie)
Využitie pozemku

Záhrady (landuse:allotments)
Využitie pozemku


Vinice (landuse:vineyard)
Vodné plochy(natural:water)

Lesné pozemky
Využitie pozemku


Polyline

hranica vlastnícka, užívacia
viditeľná hranica so slučkou
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki