Revision [2540]

This is an old revision of KatasterKluc made by JozefVince on 2010-01-07 22:54:43.

 

Kľúč k informáciám z katastra (KatasterPortal)Polygon

Druh pozemku

Orná pôda (landuse: field)
Ostatné plochy (???)
Využitie pozemku

Ovocné sady ( landuse: farm)
Využitie pozemku


Zastavané plochy a nádvoria (building:yes) (tu sa bude dat rozhodovat podla velkosti ... s nejako chybovostou- male- dom, velke nadvorie)
Využitie pozemku

Záhrady (landuse:allotments)
Využitie pozemku


Vinice (landuse:vineyard)
Využitie pozemku


Vodné plochy(natural:water)
Využitie pozemku

Lesné pozemky
Využitie pozemku

Orná pôda
Využitie pozemku

Trvalé trávne porasty
Využitie pozemku


Polyline

hranica vlastnícka, užívacia
viditeľná hranica so slučkou
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki