Revision [2543]

This is an old revision of KatasterKluc made by JozefVince on 2010-01-07 23:12:38.

 

Kľúč k informáciám z katastra (KatasterPortal)


LAYER: kladpar

GEOMETRY: Polygon


Druh pozemku
Orná pôda (landuse: field)

Ostatné plochy (???)
Využitie pozemku

Ovocné sady
Využitie pozemku

Zastavané plochy a nádvoria
Využitie pozemku

Záhrady (landuse:allotments)
Využitie pozemku


Vinice (landuse:vineyard)
Využitie pozemku


Vodné plochy
Využitie pozemku

Lesné pozemky
Využitie pozemku

Orná pôda
Využitie pozemku

Trvalé trávne porasty
Využitie pozemku


Polyline

hranica vlastnícka, užívacia
viditeľná hranica so slučkou


LAYER: uov

Orná pôda
Vinice
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Záhrady
Vodné plochy
Lesné pozemky

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki