Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
info Prečo sa tak volá

Vždy ťa trápilo kto bol ten človek, podľa ktorého je pomenovaná táto ulica?

Táto vrstva zobrazuje základné informácie o osobnosti alebo udalosti po ktorej je pomenovaný daný objekt.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki