Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Národné Lesnícke Centrum


Pozor! od 1.1.2011 nie je možné používať NLC ako zdroj dát pre OpenStreetMap

Ústav lesných zdrojov a informatiky Národného lesníckeho centra vo Zvolene na základe zmluvy číslo /NLC/2009 zo dňa 2.2.2010 poskytol databázu lesných ciest. Na základe tejto zmluvy môžme do konca roka 2010 kopírovať lesné cesty do databázy OpenStreetMap.

http://lvu.nlcsk.org/LC/ (c) NLC Zvolen, platnosť k 31.12.2010

Následná úprava dát

Pri neskoršom fyzickom prejdení týchto lesných ciest je potrebné ich typ upraviť (smerom hore alebo dole). Po oprave je možné odstrániť tag "source=NLC"
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki