Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Dáta na freemap.sk sa dajú upravovať aj online, cez editor Potlatch. K Potlatch-u sa dostaneš cez "môj freemap"->editor potlatch (najprv priblíž malý rozsah), alebo cez http://www.openstreetmap.org -> edit. Zobrazí sa editor Potlatch, v ktorom môžeš editovať Freemap. Je to flashová aplikácia a je potrebná registrácia na OpenStreetMap. Nové dáta sa na http://www.freemap.sk zobrazia zhruba o dva dni.

Návod na používanie Potlatch-u nájdeš v slovenčine tu (alebo v angličtine). Pre príklady tagov pozri časť Tagging.

Krátke návody

kopírovanie atribútov objektu


pridanie krčmy


pridanie ulice podľa GPX loguCategoryHowTo, CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki