Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
R

R je výborný štatistický jazyk/program/balík, viac na http://www.r-project.org

CategoryStats
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki