Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

JOSM plugin RoadSigns


Zip archív s konfiguráciou a obrazkami do JOSM pluginu RoadSigns podľa slovenskej legislatívy (zdroje nižšie).

Inštalácia


Treba nainštalovat RoadSigns plugin, štandardnym sposobom ako sa inštaluju pluginy do josm.

Archív treba rozbalit na ľubovoľné miesto na disku, obsahuje subory v adresari SkRoadSigns. Po spustení josm, treba v dialogu rozšírené nastavenia: F12 -> Expert Mode (vľavo dole) -> Setting Preference entries directly (ikona papier s kĺučom):
alebo:

Zdroje

Prílohy k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Obrazky sú hlavne z wikipédie,tie ktoré tam neboli som doplnil. Pre kompletnost" export z pdf cez inkscape:
gen.sh generuje xml pre slovensko z 3 vstupných csv:

Poznámky, časti z vyhlášky opisujúce obmedzenia a kombinácie značiek, na základe ktorých je vytváraný supplementary.csv.

(20) Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) moţno pouţiť podľa odsekov 15 aţ 17 len v kombinácií so
značkami č. B 1 aţ B 12, č. B 13 aţ B 18, č. B 27a aţ B 28, č. B 33 aţ B 37 a so značkami č. C 1 aţ C 5.

(23) Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie (č. E 13) sa pouţíva v kombinácii spolu so značkou č. IP 16
ako tabuľka pre upresňujúce údaje.

(24) K dodatkovej tabuľke č. E 14:
Dodatkovú tabuľku Kategória tunela (č. E 14)3 moţno pouţiť v kombinácii so značkami č. B 21 a č. C 19
vzhľadom na zákaz, resp. prikázaný smer cestnej prepravy nebezpečných vecí, ktorých preprava je obmedzená
príslušnou kategóriou tunela. Významový symbol tabuľky moţno vloţiť do prednej strany príslušnej značky zo
skupiny IS. Na tabuľke sa namiesto údaja (*) uvedie aktuálny údaj z jedného z písmen B, C, D alebo E,
znamenajúceho príslušnú kategóriu, do ktorej bol tunel zaradený.

(27) K dodatkovej tabuľke č. E 16a:
Dodatková tabuľka Povolený smer jazdy cyklistov (č. E 16a) s pouţitím odpovedajúcich smerových šípok
vyznačuje moţný smer jazdy cyklistov. Umiestňuje sa pod značky č. C 1 aţ č. C 5 alebo sa vyznačuje ako
príslušný symbol značky na vyznačenom radení do jazdných pruhov v smere jazdy cez kriţovatku na značke č.
C 25.


(20) K značke č. B 20:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺţka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 20)
zakazuje vjazd vozidlám alebo súprav vozidiel, ktorých dĺţka, vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu na
značke.
<sign icon="B20.png" ref="SK:B20" id="B20" name="zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu" sk.name="zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu">
        <tag key="car:distance" value="$val"/>
        <parameter ident="val" input="textfield" suffix="m" default="70" field_width="2"/>
</sign>


(23) K značke č. B 23:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 23) zakazuje vjazd vozidlám,
ktorých skutočná šírka presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamţitá šírka vozidla vrátane
nákladu.
<sign icon="B23.png" ref="SK:B23" id="B23" name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu" sk.name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu">
        <tag key="maxwidth" value="$val"/>
        <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="2"/>
</sign>


(24) K značke č. B 24:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (č. B 24) zakazuje vjazd vozidlám,
ktorých skutočná výška presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamţitá výška vozidla vrátane
nákladu
<sign icon="B24.png" ref="SK:B24" id="B24" name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu" sk.name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu">
        <tag key="maxheight" value="$val"/>
        <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="2"/>
</sign>


(25) K značke č. B 25:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamţitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (č. B 25) zakazuje
vjazd vozidlám, ktorých okamţitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu na značke, najmä na mostné objekty,
ktorých dovolená zaťaţiteľnosť neumoţňuje vjazd vozidlám, ktorých okamţitá hmotnosť presahuje vyznačenú
hranicu povolenú pre beţnú cestnú premávku. Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamţitej hmotnosti vzťahuje
na jednotlivé vozidlá súpravy. Ak je značka doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom „Jediné vozidlo ...t“,
smie do takto označeného úseku vojsť jediné vozidlo, ktorého okamţitá hmotnosť, ak ide o súpravu, okamţitá
hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaj na dodatkovej tabuľke; vodič
je povinný zabezpečiť, aby na taký úsek nevchádzali súčasne z nijakého smeru iné vozidlá, pričom na tento účel
moţno zastavovať iné vozidlá. Okamţitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom
a s cestujúcimi.
<sign icon="B25.png" ref="SK:B25" id="B25" name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu" sk.name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu">
        <tag key="maxweight" value="$val"/>
        <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="2"/>
</sign>


(26) K značke č. B 26:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamţitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú
hranicu (č. B 26) zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamţitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje
vyznačenú hranicu. Značkou sa označujú úseky ciest a mostné objekty, ktorých dovolená zaťaţiteľnosť
neumoţňuje vjazd vozidlám, pri ktorých zaťaţenie na ktorúkoľvek nápravu presahuje vyznačenú určenú
hranicu. Okamţitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.
<sign icon="B26.png" ref="SK:B26" id="B26" name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu" sk.name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu">
        <tag key="maxaxleload" value="$val"/>
        <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="2"/>
</sign>


(41) K značke č. B 37:
Značka Iný zákaz (č. B 37) určuje iný zákaz ako ten, ktorý moţno vyznačiť inou zákazovou značkou. Zákaz je
vyjadrený príslušným stručným nápisom vo vnútri tejto značky napríklad „PREJAZD ZAKÁZANÝ“,
„NAKLADANIE A SKLADANIE TOVARU ZAKÁZANÉ“ alebo ak sa pouţije nápis „PREJAZD
ZAKÁZANÝ“, nesmie vodič prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil napríklad s cieľom
naloţiť alebo zloţiť náklad a podobne. Ak sa v záujme bezpečnosti premávky pouţije nápis „LPG“ alebo
„CNG“ je týmto vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré vo svojom pohonnom systéme vyuţívajú skvapalnený
ropný plyn LPG alebo vyuţívajú stlačený zemný plyn CNG najmä do miest, kde by pri úniku LPG alebo CNG
mohlo dôjsť k ich vznieteniu. Ak sa v záujme ochrany ţivotného prostredia pouţije nápis „EURO X“, pričom
za „X“ sa podľa potreby dosadí vhodné číslo, je týmto vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré nespĺňajú emisné
limity „EURO X“ a niţšie.
<!--!!FIX ME!! treba lepsi tag ako note-->
<sign icon="B37.png" ref="SK:B37" id="B37" name="iný zákaz" sk.name="iný zákaz">
        <tag key="note" value="$val"/>
        <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
</sign>


(42) K značke č. B 38:
Značka Povinnosť zastaviť vozidlo (č. B 38) zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom
hraničnom priechode. V spodnej časti tejto značky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného štátu. Ak
je namiesto nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovať v jazde, bez z
<sign icon="B38.png" ref="SK:B38" id="B38" name="povinnosť zastaviť vozidlo" sk.name="povinnosť zastaviť vozidlo">
        <tag key="note" value="$val"/>
        <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
</sign>


(14) K značke č. C 16:
Značka Iný príkaz (č. C 16) ukladá iný príkaz ako ten, ktorý moţno uloţiť inou značkou. Príkaz je vyznačený
vhodným nápisom, ako napríklad „PREJDITE NA DRUHÚ STRANU“ alebo vyobrazením príslušného
významového symbolu napríklad zo značky č. B 7 a podobne.
Značkou č. C 16 je moţné ukladať aj príkazy jednotlivým skupinám účastníkov cestnej premávky napríklad
vodičom „POUŢI ZAKLADACIE KLINY“ a podobne alebo chodcom „POUŢI PODCHOD“ a podobne.
<sign icon="C16.png" ref="SK:C16" id="C16" name="iný príkaz" sk.name="iný príkaz">
        <tag key="note" value="$val"/>
        <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
</sign>gen.sh
#!/bin/bash
echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>
<roadsignpreset country=\"SK\">"
;
 
#subor zo zoznamom znaciek
subor_znaciek=znacky3.csv;
subor_tagy=tags.csv
subor_dodatkovych_tabuliek=supplementary.csv
 
# nacitame riadok zo suboru_znaciek
# ak existuje zaznam v sobore tagov a
# subore dodatkovych tabuliek nacitame aj tie
 
#subor znaciek loop
while IFS=, read icona id nazov popis dodatkova
do
    popis=`echo ${popis}|sed 's/::coma::/,/g'`
    echo -n "<sign icon=\""${icona}"\" id=\""${id}"\"  ref=\"SK:"${nazov}"\" ";
     
    if [ "${dodatkova}" == "yes" ]  
    then
        echo -n "supplementary=\""${dodatkova}"\" "
    fi
    echo "name=\""${popis}"\" sk.name=\""${popis}"\">";
     
    #subor tagy loop
    if grep -q '^'$nazov',' $subor_tagy
    then
        while IFS=, read foo tag value input field_width suffix default note
        do
            if [ "${note}" ]
            then
                echo "<!-- "${note}" -->"
            fi
             
            echo -n "       <tag key=\""$tag"\" "
             
            if [ "${value}" == "::val::" ]
            then
                echo -n "value=\"\$val\"/>
                       <parameter ident=\"val\" input=\""
${input}"\" ";
                       if [ "${suffix}" ]
                       then
                           echo -n "suffix=\""${suffix}"\" ";
                       fi
                       
                       echo "default=\""${default}"\" field_width=\""${field_width}"\"/>";
                   else
                       echo "value=\""${value}"\"/>"
                   fi
                   
                   unset foo tag value input field_width suffix default note
               done < <(grep '^'$nazov',' $subor_tagy)
           fi
           #end subor tagy loop
           
           #subor dodatkovych tabuliek
           if grep -q '^'$nazov',' $subor_dodatkovych_tabuliek
           then
               while IFS=, read foo suptag
               do
                   #ziskame popis aby sa v xml lahsie orientovalo
                   supnote=`grep ','${suptag}',' $subor_znaciek|cut -d, -f4`
                   echo "    <supplementary id=\""${suptag}"\"/> <!-- "${supnote}" -->";
               done < <(grep '^'${nazov}',' ${subor_dodatkovych_tabuliek})
           fi
           #end subor dodatkovych tabuliek
           
           unset icona nazov popis dodatkova
           echo "</sign>";
       done < $subor_znaciek
       #end subor znaciek loop
       
       echo "</roadsignpreset>";


josm_pref.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<config>
<preferences operation="replace">
<list key="plugin.roadsigns.icon.sources">
    <entry value="~/.josm/znacky/icons/"/>
  </list>
<list key="plugin.roadsigns.sources">
    <entry value="~/.josm/znacky/slovenske_znacky.xml"/>
  </list>
</preferences>
</config>


A1a.png,A1a,A1a,zákruta vpravo,no
A1b.png,A1b,A1b,zákruta vľavo,no
A2a.png,A2a,A2a,dvojitá zákruta::coma:: prvá vpravo,no
A2b.png,A2b,A2b,dvojitá zákruta::coma:: prvá vľavo,no
A3a.png,A3a,A3a,nebezpečné klesanie,no
A3b.png,A3b,A3b,nebezpečné stúpanie,no
A4a.png,A4a,A4a,zúžená vozovka z oboch strán,no
A4a_alt.png,A4a_alt,A4a,ako dočasná dopravná značka,no
A4b.png,A4b,A4b,zúžená vozovka sprava,no
A4b_alt.png,A4b_alt,A4b,ako dočasná dopravná značka,no
A4c.png,A4c,A4c,zúžená vozovka zľava,no
A4c_alt.png,A4c_alt,A4c,ako dočasná dopravná značka,no
A5.png,A5,A5,nerovnosť vozovky,no
A5_alt.png,A5_alt,A5,ako dočasná dopravná značka,no
A6.png,A6,A6,spomaľovací prah,no
A7.png,A7,A7,nebezpečná krajnica,no
A7_alt.png,A7_alt,A7,ako dočasná dopravná značka,no
A8.png,A8,A8,nebezpečenstvo šmyku,no
A8_alt.png,A8_alt,A8,ako dočasná dopravná značka,no
A9.png,A9,A9,sneh alebo poľadovica,no
A10.png,A10,A10,hmla,no
A11.png,A11,A11,odletujúci štrk,no
A11_alt.png,A11_alt,A11,ako dočasná dopravná značka,no
A12.png,A12,A12,svetelné signály,no
A12_alt.png,A12_alt,A12,ako dočasná dopravná značka,no
A13.png,A13,A13,priechod pre chodcov,no
A14.png,A14,A14,pozor::coma:: chodci,no
A15.png,A15,A15,pozor::coma:: deti,no
A16.png,A16,A16,pozor::coma:: cyklisti,no
A17.png,A17,A17,pozor::coma:: zvieratá,no
A18.png,A18,A18,pozor::coma:: zver,no
A18_alt.png,A18_alt,A18,pozor::coma:: zver,no
A19.png,A19,A19,práca na ceste,no
A19_alt.png,A19_alt,A19,ako dočasná dopravná značka,no
A20.png,A20,A20,padajúce kamene,no
A21.png,A21,A21,obojsmerná premávka,no
A21_alt.png,A21_alt,A21,ako dočasná dopravná značka,no
A22.png,A22,A22,pozor::coma:: električka,no
A23.png,A23,A23,kolóny,no
A23_alt.png,A23_alt,A23,ako dočasná dopravná značka,no
A24.png,A24,A24,tunel,no
A25.png,A25,A25,železničné priecestie so závorami,no
A26.png,A26,A26,železničné priecestie bez závor,no
A27a.png,A27a,A27a,návestná tabuľa ľavá (240 m),no
A27b.png,A27b,A27b,návestná tabuľa pravá (240 m),no
A28a.png,A28a,A28a,návestná tabuľa ľavá (160 m),no
A28b.png,A28b,A28b,návestná tabuľa pravá (160 m),no
A29a.png,A29a,A29a,návestná tabuľa ľavá (80 m),no
A29b.png,A29b,A29b,návestná tabuľa pravá (80 m),no
A30a.png,A30a,A30a,výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové,no
A30b.png,A30b,A30b,výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové,no
A31.png,A31,A31,pozor::coma:: lietadlá,no
A32.png,A32,A32,bočný vietor,no
A33.png,A33,A33,nehoda,no
A34.png,A34,A34,iné nebezpečenstvo,no
A34_alt.png,A34_alt,A34,ako dočasná dopravná značka,no
P1.png,P1,P1,daj prednosť v jazde,no
P2.png,P2,P2,stoj::coma:: daj prednosť v jazde,no
P3.png,P3,P3,daj prednosť v jazde električke,no
P4.png,P4,P4,križovatka,no
P5.png,P5,P5,križovatka s vedľajšou cestou,no
P6.png,P6,P6,križovatka s vedľajšou cestou (vzor),no
P6_alt.png,P6_alt,P6,križovatka s vedľajšou cestou (vzor),no
P7.png,P7,P7,okružná križovatka,no
P8.png,P8,P8,hlavná cesta,no
P9.png,P9,P9,koniec hlavnej cesty,no
P10.png,P10,P10,prednosť protiidúcich vozidiel,no
P11.png,P11,P11,prednosť pred protiidúcimi vozidlami,no
P12.png,P12,P12,tvar križovatky (vzor),yes
P13.png,P13,P13,tvar križovatky (vzor),yes
P14.png,P14,P14,tvar križovatky (vzor),yes
P15.png,P15,P15,tvar križovatky (vzor),yes
B1.png,B1,B1,zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch),no
B2.png,B2,B2,zákaz vjazdu všetkých vozidiel,no
B3.png,B3,B3,zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel,no
B4.png,B4,B4,zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka,no
B5.png,B5,B5,zákaz vjazdu osobných automobilov,no
B6.png,B6,B6,zákaz vjazdu nákladných automobilov,no
B7.png,B7,B7,zákaz vjazdu autobusov,no
B8.png,B8,B8,zákaz vjazdu motocyklov,no
B9.png,B9,B9,zákaz vjazdu traktorov,no
B10.png,B10,B10,zákaz vjazdu mopedov,no
B11.png,B11,B11,zákaz vjazdu bicyklov,no
B12.png,B12,B12,zákaz vjazdu jazdcov na koňoch,no
B13.png,B13,B13,zákaz vstupu chodcov,no
B14.png,B14,B14,zákaz vstupu korčuliarov,no
B15.png,B15,B15,zákaz vjazdu záprahových vozidiel,no
B16.png,B16,B16,zákaz vjazdu ručných vozíkov,no
B17.png,B17,B17,zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi,no
B18.png,B18,B18,zákaz vjazdu vyznačených vozidiel,no
B19.png,B19,B19,zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej,no
B20.png,B20,B20,zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel::coma:: ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu,no
B21.png,B21,B21,zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci,no
B22.png,B22,B22,zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad::coma:: ktorý môže spôsobiť znečistenie vody,no
B23.png,B23,B23,zákaz vjazdu vozidiel::coma:: ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu,no
B24.png,B24,B24,zákaz vjazdu vozidiel::coma:: ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu,no
B25.png,B25,B25,zákaz vjazdu vozidiel::coma:: ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu,no
B26.png,B26,B26,zákaz vjazdu vozidiel::coma:: ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu,no
B27a.png,B27a,B27a,zákaz odbočovania vpravo,no
B27b.png,B27b,B27b,zákaz odbočovania vľavo,no
B28.png,B28,B28,zákaz otáčania,no
B29a.png,B29a,B29a,zákaz predchádzania,no
B29b.png,B29b,B29b,koniec zákazu predchádzania,no
B30a.png,B30a,B30a,zákaz predchádzania pre nákladné automobily,no
B30b.png,B30b,B30b,koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily,no
B31a.png,B31a,B31a,najvyššia dovolená rýchlosť,no
B31b.png,B31b,B31b,koniec najvyššej dovolenej rýchlosti,no
B32a.png,B32a,B32a,zákaz zvukových výstražných zariadení,no
B32b.png,B32b,B32b,koniec zákazu zvukových výstražných zariadení,no
B33.png,B33,B33,zákaz státia,no
B34.png,B34,B34,zákaz zastavenia,no
B35.png,B35,B35,zákaz státia v nepárnych dňoch,no
B36.png,B36,B36,zákaz státia v párnych dňoch,no
B37.png,B37,B37,iný zákaz,no
B37_alt.png,B37_alt,B37,iný zákaz,no
B37_alt2.png,B37_alt2,B37,iný zákaz,no
B37_alt3.png,B37_alt3,B37,iný zákaz,no
B38.png,B38,B38,povinnosť zastaviť vozidlo,no
B38_alt.png,B38_alt,B38,povinnosť zastaviť vozidlo,no
B38_alt2.png,B38_alt2,B38,povinnosť zastaviť vozidlo,no
B39.png,B39,B39,koniec viacerých zákazov,no
C1.png,C1,C1,prikázaný smer jazdy priamo,no
C2.png,C2,C2,prikázaný smer jazdy vpravo,no
C3.png,C3,C3,prikázaný smer jazdy vľavo,no
C4a.png,C4a,C4a,prikázaný smer jazdy vpravo a vľavo,no
C4b.png,C4b,C4b,prikázaný smer jazdy priamo a vpravo,no
C4c.png,C4c,C4c,prikázaný smer jazdy priamo a vľavo,no
C5.png,C5,C5,prikázaný smer otáčania,no
C6a.png,C6a,C6a,prikázaný smer obchádzania vpravo,no
C6b.png,C6b,C6b,prikázaný smer obchádzania vľavo,no
C6c.png,C6c,C6c,prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo,no
C7.png,C7,C7,kruhový objazd,no
C8.png,C8,C8,cestička pre cyklistov,no
C9.png,C9,C9,cestička pre chodcov,no
C10.png,C10,C10,cestička pre korčuliarov,no
C11.png,C11,C11,cestička pre jazdcov na koňoch,no
C12.png,C12,C12,cestička pre vyznačených užívateľov,no
C13.png,C13,C13,cestička pre vyznačených užívateľov,no
C14.png,C14,C14,použiť protisklzové reťaze,no
C15.png,C15,C15,najnižšia dovolená rýchlosť,no
C16.png,C16,C16,iný príkaz,no
C16_alt.png,C16_alt,C16,iný príkaz,no
C16_alt2.png,C16_alt2,C16,iný príkaz,no
C16_alt3.png,C16_alt3,C16,iný príkaz,no
C17.png,C17,C17,rozsvieť svetlá,no
C18.png,C18,C18,koniec príkazu,no
C19.png,C19,C19,prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí,no
C20.png,C20,C20,usporiadanie jazdných pruhov,no
C20_alt.png,C20_alt,C20,ako dočasná dopravná značka,no
C21.png,C21,C21,usporiadanie jazdných pruhov,no
C21_alt.png,C21_alt,C21,ako dočasná dopravná značka,no
C22a.png,C22a,C22a,zvýšenie počtu jazdných pruhov,no
C22a_alt.png,C22a_alt,C22a,ako dočasná dopravná značka,no
C22b.png,C22b,C22b,zníženie počtu jazdných pruhov,no
C22b_alt.png,C22b_alt,C22b,ako dočasná dopravná značka,no
C22c.png,C22c,C22c,zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá,no
C22c_alt.png,C22c_alt,C22c,ako dočasná dopravná značka,no
C23a.png,C23a,C23a,obmedzenie v jazdných pruhoch,no
C23a_alt.png,C23a_alt,C23a,ako dočasná dopravná značka,no
C23b.png,C23b,C23b,obmedzenie v jazdných pruhoch,no
C23b_alt.png,C23b_alt,C23b,ako dočasná dopravná značka,no
C24a.png,C24a,C24a,vyhradený jazdný pruh,no
C24b.png,C24b,C24b,koniec vyhradeného jazdného pruhu,no
C25.png,C25,C25,radenie jazdných pruhov pred križovatkou,no
C25_alt.png,C25_alt,C25,ako dočasná dopravná značka,no
C26.png,C26,C26,zmena smeru jazdy,no
C27.png,C27,C27,obchádzanie električky,no
C28.png,C28,C28,zmena smeru jazdy,no
C29.png,C29,C29,zmena smeru jazdy,no
C30.png,C30,C30,striedavé radenie,no
IP1.png,IP1,IP1,okruh,no
IP2.png,IP2,IP2,zmena smeru okruhu,no
IP3a.png,IP3a,IP3a,jednosmerná premávka,no
IP3a_alt.png,IP3a_alt,IP3a,jednosmerná premávka,no
IP3b.png,IP3b,IP3b,jednosmerná premávka,no
IP4.png,IP4,IP4,slepá pozemná komunikácia,no
IP5.png,IP5,IP5,návesť pred slepou pozemnou komunikáciou,no
IP5_alt.png,IP5_alt,IP5,návesť pred slepou pozemnou komunikáciou,no
IP6.png,IP6,IP6,priechod pre chodcov,no
IP6_alt.png,IP6_alt,IP6,priechod pre chodcov,no
IP7.png,IP7,IP7,priechod pre cyklistov,no
IP7_alt.png,IP7_alt,IP7,priechod pre cyklistov,no
IP8.png,IP8,IP8,spomaľovací prah,no
IP9.png,IP9,IP9,podchod alebo nadchod,no
IP10.png,IP10,IP10,odporúčaná rýchlosť,no
IP11.png,IP11,IP11,núdzová odstavná plocha,no
IP12.png,IP12,IP12,parkovisko,no
IP13a.png,IP13a,IP13a,parkovisko (kolmé státie),no
IP13b.png,IP13b,IP13b,parkovisko (šikmé státie),no
IP13c.png,IP13c,IP13c,parkovisko (pozdĺžne státie),no
IP14a.png,IP14a,IP14a,parkovisko (státie na chodníku kolmé alebo šikmé),no
IP14b.png,IP14b,IP14b,parkovisko (státie na chodníku pozdĺžne),no
IP15a.png,IP15a,IP15a,parkovisko (čiastočné státie na chodníku kolmé alebo šikmé),no
IP15b.png,IP15b,IP15b,parkovisko (čiastočné státie na chodníku pozdĺžne),no
IP16.png,IP16,IP16,vyhradené parkovisko,no
IP17a.png,IP17a,IP17a,platené parkovisko (parkovacie miesta s plateným státím),no
IP17b.png,IP17b,IP17b,platené parkovisko (parkovacie miesta s regulovaným státím),no
IP18.png,IP18,IP18,kryté parkovisko,no
IP19.png,IP19,IP19,parkovisko P+R,no
IP20a.png,IP20a,IP20a,stanovište polície,no
IP20b.png,IP20b,IP20b,stanovište taxi,no
IP21a.png,IP21a,IP21a,tunel,no
IP21a_alt.png,IP21a_alt,IP21a,tunel (s jedným tubusom),no
IP21a_alt2.png,IP21a_alt2,IP21a,tunel (s názvom),no
IP21b.png,IP21b,IP21b,koniec tunela,no
IP21b_alt.png,IP21b_alt,IP21b,koniec tunela (s jedným tubusom),no
IP21b_alt2.png,IP21b_alt2,IP21b,koniec tunela (s názvom),no
IP22a.png,IP22a,IP22a,Rýchlostná cesta,no
IP22b.png,IP22b,IP22b,Koniec rýchlostnej cesty,no
IP23a.png,IP23a,IP23a,Diaľnica,no
IP23b.png,IP23b,IP23b,Koniec diaľnice,no
IP24a.png,IP24a,IP24a,zóna s dopravným obmedzením,no
IP24b.png,IP24b,IP24b,koniec zóny s dopravným obmedzením,no
IP25a.png,IP25a,IP25a,pešia zóna,no
IP25b.png,IP25b,IP25b,koniec pešej zóny,no
IP26a.png,IP26a,IP26a,školská zóna,no
IP26b.png,IP26b,IP26b,koniec školskej zóny,no
IP27a.png,IP27a,IP27a,zóna s plateným parkovaním,no
IP27b.png,IP27b,IP27b,koniec zóny s plateným parkovaním,no
IP28a.png,IP28a,IP28a,obytná zóna,no
IP28b.png,IP28b,IP28b,koniec obytnej zóny,no
IP29.png,IP29,IP29,úniková zóna,no
IP30.png,IP30,IP30,zmena miestnej úpravy,no
IP31a.png,IP31a,IP31a,hmlové body,no
IP31b.png,IP31b,IP31b,hmlové body,no
IP31c.png,IP31c,IP31c,hmlové body,no
IP32.png,IP32,IP32,bezpečná vzdialenosť,no
IP33a.png,IP33a,IP33a,všeobecne najvyššie dovolené rýchlosti,no
IP33b.png,IP33b,IP33b,všeobecné informácie o povinnosti úhrady,no
IP34a.png,IP34a,IP34a,všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach,no
IP34b.png,IP34b,IP34b,všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach,no
IP34c.png,IP34c,IP34c,všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach,no
IS1a.png,IS1a,IS1a,návesť pred križovatkou,no
IS1b.png,IS1b,IS1b,návesť pred križovatkou,no
IS2.png,IS2,IS2,návesť pred križovatkou,no
IS3.png,IS3,IS3,návesť pred križovatkou,no
IS4.png,IS4,IS4,návesť pred križovatkou,no
IS5a.png,IS5a,IS5a,návesť pred križovatkou,no
IS5b.png,IS5b,IS5b,návesť pred križovatkou,no
IS6.png,IS6,IS6,návesť pred križovatkou,no
IS7a.png,IS7a,IS7a,smerová tabuľa,no
IS7b.png,IS7b,IS7b,výjazd,no
IS8.png,IS8,IS8,diaľková návesť,no
IS9.png,IS9,IS9,návesť pred križovatkou,no
IS10.png,IS10,IS10,návesť pred križovatkou,no
IS11.png,IS11,IS11,návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom,no
IS12.png,IS12,IS12,návesť pred križovatkou s obmedzením,no
IS13.png,IS13,IS13,návesť pred križovatkou s obmedzením,no
IS14.png,IS14,IS14,návesť pred križovatkou s obmedzením,no
IS15.png,IS15,IS15,návesť pred obchádzkou,no
IS16.png,IS16,IS16,návesť pred obchádzkou (odklonom),no
IS17a.png,IS17a,IS17a,smerová tabuľa (s jedným cieľom),no
IS17b.png,IS17b,IS17b,smerová tabuľa (s jedným cieľom),no
IS18a.png,IS18a,IS18a,smerová tabuľa (s dvomi cieľmi),no
IS18b.png,IS18b,IS18b,smerová tabuľa (s dvomi cieľmi),no
IS19a.png,IS19a,IS19a,smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici,no
IS19b.png,IS19b,IS19b,smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici,no
IS20a.png,IS20a,IS20a,smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste,no
IS20b.png,IS20b,IS20b,smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste,no
IS21.png,IS21,IS21,smerová tabuľa k miestnemu cieľu,no
IS22a.png,IS22a,IS22a,smerová tabuľa k inému cieľu,no
IS22b.png,IS22b,IS22b,smerová tabuľa k inému cieľu,no
IS23a.png,IS23a,IS23a,smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu,no
IS23b.png,IS23b,IS23b,smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu,no
IS24.png,IS24,IS24,smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu,no
IS25.png,IS25,IS25,smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky,no
IS26.png,IS26,IS26,smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky,no
IS27.png,IS27,IS27,diaľnica,no
IS28.png,IS28,IS28,rýchlostná cesta,no
IS29.png,IS29,IS29,cesta I. triedy,no
IS30.png,IS30,IS30,cesta II. triedy,no
IS31.png,IS31,IS31,medzinárodná trasa,no
IS32a.png,IS32a,IS32a,kilometrovník,no
IS32b.png,IS32b,IS32b,kilometrovník,no
IS32c.png,IS32c,IS32c,kilometrovník,no
IS33.png,IS33,IS33,hranica kraja,no
IS34.png,IS34,IS34,hranica okresu,no
IS35.png,IS35,IS35,iný názov,no
IS36a.png,IS36a,IS36a,obec,no
IS36b.png,IS36b,IS36b,koniec obce,no
IS36c.png,IS36c,IS36c,miestna časť obce,no
IS36d.png,IS36d,IS36d,koniec miestnej časti obce,no
IS37a.png,IS37a,IS37a,označenie začiatku obce v jazyku maďarskej menšiny,no
IS37b.png,IS37b,IS37b,označenie koniec obce v jazyku maďarskej menšiny,no
IS38.png,IS38,IS38,hraničný priechod,no
IS39.png,IS39,IS39,hranica štátu,n
IS40a.png,IS40a,IS40a,Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom),n
IS40b.png,IS40b,IS40b,Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi),n
IS40c.png,IS40c,IS40c,Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom),n
IS40d.png,IS40d,IS40d,Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi),n
IS40e.png,IS40e,IS40e,Návesť pred križovatkou pre cyklistov,n
IS40f.png,IS40f,IS40f,Smerová tabuľa pre cyklistov,n
IS40g.png,IS40g,IS40g,Smerová tabuľa pre cyklistov,n
IS40h.png,IS40h,IS40h,Smerová tabuľa pre cyklistov,n
IS40i.png,IS40i,IS40i,Koniec cyklistickej trasy,no
E1.png,E1,E1,Počet,yes
E2.png,E2,E2,Vzdialenosť,yes
E3.png,E3,E3,Vzdialenosť,yes
E4.png,E4,E4,Dĺžka úseku alebo platnosti,yes
E5a.png,E5a,E5a,Úsek platnosti,yes
E5b.png,E5b,E5b,Úsek platnosti,yes
E6.png,E6,E6,Celková hmotnosť,yes
E7.png,E7,E7,Smerová šípka,yes
E8a.png,E8a,E8a,Začiatok úseku platnosti ,yes
E8b.png,E8b,E8b,Priebeh úseku platnosti,yes
E8c.png,E8c,E8c,Koniec úseku platnosti,yes
E9.png,E9,E9,Nepriaznivé poveternostné podmienky,yes
E10.png,E10,E10,Druh vozidla,yes
E11.png,E11,E11,Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou ,yes
E12.png,E12,E12,Dodatková tabuľka s textom ,yes
E13.png,E13,E13,Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie,yes
E14.png,E14,E14,Kategória tunela,yes
E15.png,E15,E15,Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím,ye
E16a.png,E16a,E16a,Povolený smer jazdy cyklistov,n
E16b.png,E16b,E16b,Jazda cyklistov v protismere povolená,n
E16c.png,E16c,E16c,Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená,n
E16d.png,E16d,E16d,Priečna jazda cyklistov,no
II1a.png,II1a,II1a,Telefón núdzového volania,no
II1b.png,II1b,II1b,Núdzové volanie,no
II2.png,II2,II2,Telefón,no
II3.png,II3,II3,Hasiaci prístroj ,no
II4.png,II4,II4,Prvá pomoc ,no
II5.png,II5,II5,Nemocnica ,no
II6a.png,II6a,II6a,Informácie,no
II6b.png,II6b,II6b,Rádio (vzor)  ,no
II7a.png,II7a,II7a,Zastávka autobusu ,no
II7b.png,II7b,II7b,Zastávka trolejbusu ,no
II7c.png,II7c,II7c,Zastávka električky,no
II8a.png,II8a,II8a,Čerpacia stanica ,no
II8b.png,II8b,II8b,Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)  ,no
II8c.png,II8c,II8c,Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG),no
II9.png,II9,II9,Opraváreň,no
II10.png,II10,II10,Hotel alebo motel ,no
II11.png,II11,II11,Reštaurácia ,no
II12.png,II12,II12,Občerstvenie ,no
II13.png,II13,II13,WC,no
II14.png,II14,II14,Odpočívadlo ,no
II15a.png,II15a,II15a,Táborisko pre stany ,no
II15b.png,II15b,II15b,Táborisko pre obytné prívesy,no
II15c.png,II15c,II15c,Táborisko pre stany a obytné prívesy,no
II16.png,II16,II16,Pláž alebo kúpalisko,no
II17a.png,II17a,II17a,Lyžiarsky vlek,no
II17b.png,II17b,II17b,Sedačková lanovka,no
II17c.png,II17c,II17c,Kabínková lanovka,no
II18a.png,II18a,II18a,Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor),no
II18b.png,II18b,II18b,Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor),no
II18c.png,II18c,II18c,Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor),no
II19a.png,II19a,II19a,Núdzový východ,no
II19b.png,II19b,II19b,Núdzový východ,no
II20a.png,II20a,II20a,Úniková cesta (vzor),no
II20b.png,II20b,II20b,Úniková cesta (vzor),no
II20c.png,II20c,II20c,Úniková cesta (vzor),no
Z9.png,Z9,Z9,Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra,no
Z10.png,Z10,Z10,Varovná tabuľa,no
Z11a.png,Z11a,Z11a,Elektronické panely na premenné značky,no
Z11a_alt.png,Z11a_alt,Z11a_alt,Elektronické panely na premenné značky,no
Z11a_alt2.png,Z11a_alt2,Z11a_alt2,Elektronické panely na premenné značky,no
Z11a_alt3.png,Z11a_alt3,Z11a_alt3,Elektronické panely na premenné značky,no
Z11b.png,Z11b,Z11b,Elektromechanické panely na premenné značky,no
Z11b_alt.png,Z11b_alt,Z11b_alt,Elektromechanické panely na premenné značky,no
Z11b_alt2.png,Z11b_alt2,Z11b_alt2,Elektromechanické panely na premenné značky,no
Z11b_alt3.png,Z11b_alt3,Z11b_alt3,Elektromechanické panely na premenné značky,no
Z12.png,Z12,Z12,Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie,no
Z12_alt.png,Z12_alt,Z12_alt,Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie,no
Z12_alt2.png,Z12_alt2,Z12_alt2,Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie,no
V5b.png,V5b,V5b,Priečna súvislá čiara so symbolom “Daj prednos v jazde!“,no
V5c.png,V5c,V5c,Priečna súvislá čiara  s nápisom “STOP“,no
V6a.png,V6a,V6a,Priechod pre chodcov,no
V6b.png,V6b,V6b,Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich,no
V7.png,V7,V7,Priechod pre cyklistov,no
V10a.png,V10a,V10a,Parkovacie miesta s kolmým státím,no
V10b.png,V10b,V10b,Parkovacie miesta so šikmým státím,no
V10c.png,V10c,V10c,Parkovacie miesta s pozdĺžným státím,no
V10d.png,V10d,V10d,Parkovacie miesta s vyhradeným státím,no
V10e.png,V10e,V10e,Stanovište TAXI,no
V11a.png,V11a,V11a,Zastávka autobusu::coma:: trolejbusu a električky,no
V12a.png,V12a,V12a,Žltá kľukatá čiara,no
V12b.png,V12b,V12b,Žltá súvislá čiara,no
V12c.png,V12c,V12c,Žltá prerušovaná čiara,no
V15.png,V15,V15,Bezpečná vzdialenosť,no
V16.png,V16,V16,Optická psychologická brzda,no
V17.png,V17,V17,Hmlové body,n


A21,E2
A21_alt,E2
A25,E2
A26,E2
A21,E1
A21_alt,E1
A27a,E7
A29b,E7
A33,E4
B21,E14
P1,P13
P1,P14
P1,P15
P1,E2
P2,P13
P2,P14
P2,P15
P8,P13
P8,P14
P8,P15
E29a,E11
E29b,E11
B1,E12
B2,E12
B3,E12
B4,E12
B5,E12
B6,E12
B7,E12
B8,E12
B9,E12
B10,E12
B11,E12
B12,E12
B13,E12
B14,E12
B15,E12
B16,E12
B17,E12
B18,E12
B27a,E12
B28,E12
B33,E12
B34,E12
B35,E12
B36,E12
B37,E12
C1,E12
C2,E12
C3,E12
C4,E12
C5,E12
IP16,E13
B21,E14
C19,E14
C1,E16a
C2,E16a
C3,E16a
C4,E16a
C5,E16a
C1,E7
C2,E7
C3,E7
C4,E7
C5,E7
C1,E14
C2,E14
C3,E14
C4,E14
C5,E14
C19,E14
B2,E16b
IP3a,E16c
IP3b,E16c
A16,E16d
P1,E16d
P2,E16d


V5b,highway,give_way,,,,,
V5c,highway,stop,,,,,
V6a,highway,crossing,,,,,
V6b,highway,corssing,,,,,
V6b,tactile_paving,yes,,,,,
B20,car:distance,::val::,textfield,2,m,70,
B23,maxwidth,::val::,textfield,2,,,
B24,maxheight,::val::,textfield,2,,,
B25,maxweight,::val::,textfield,2,,,
B26,maxaxleload,::val::,textfield,2,,,
B37,note,::val::,textfield,5,,,!!FIX ME!! treba lepsi tag ako note
B38,note,::val::,textfield,5,,,!!FIX ME!! treba lepsi tag ako note
C16,note,::val::,textfield,5,,,!!FIX ME!! treba lepsi tag ako not


slovenske_znacky.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<roadsignpreset country="SK">
<sign icon="A1a.png" id="A1a"  ref="SK:A1a" name="zákruta vpravo" sk.name="zákruta vpravo">
</sign>
<sign icon="A1b.png" id="A1b"  ref="SK:A1b" name="zákruta vľavo" sk.name="zákruta vľavo">
</sign>
<sign icon="A2a.png" id="A2a"  ref="SK:A2a" name="dvojitá zákruta, prvá vpravo" sk.name="dvojitá zákruta, prvá vpravo">
</sign>
<sign icon="A2b.png" id="A2b"  ref="SK:A2b" name="dvojitá zákruta, prvá vľavo" sk.name="dvojitá zákruta, prvá vľavo">
</sign>
<sign icon="A3a.png" id="A3a"  ref="SK:A3a" name="nebezpečné klesanie" sk.name="nebezpečné klesanie">
</sign>
<sign icon="A3b.png" id="A3b"  ref="SK:A3b" name="nebezpečné stúpanie" sk.name="nebezpečné stúpanie">
</sign>
<sign icon="A4a.png" id="A4a"  ref="SK:A4a" name="zúžená vozovka z oboch strán" sk.name="zúžená vozovka z oboch strán">
</sign>
<sign icon="A4a_alt.png" id="A4a_alt"  ref="SK:A4a" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="A4b.png" id="A4b"  ref="SK:A4b" name="zúžená vozovka sprava" sk.name="zúžená vozovka sprava">
</sign>
<sign icon="A4b_alt.png" id="A4b_alt"  ref="SK:A4b" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="A4c.png" id="A4c"  ref="SK:A4c" name="zúžená vozovka zľava" sk.name="zúžená vozovka zľava">
</sign>
<sign icon="A4c_alt.png" id="A4c_alt"  ref="SK:A4c" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="A5.png" id="A5"  ref="SK:A5" name="nerovnosť vozovky" sk.name="nerovnosť vozovky">
</sign>
<sign icon="A5_alt.png" id="A5_alt"  ref="SK:A5" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="A6.png" id="A6"  ref="SK:A6" name="spomaľovací prah" sk.name="spomaľovací prah">
</sign>
<sign icon="A7.png" id="A7"  ref="SK:A7" name="nebezpečná krajnica" sk.name="nebezpečná krajnica">
</sign>
<sign icon="A7_alt.png" id="A7_alt"  ref="SK:A7" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="A8.png" id="A8"  ref="SK:A8" name="nebezpečenstvo šmyku" sk.name="nebezpečenstvo šmyku">
</sign>
<sign icon="A8_alt.png" id="A8_alt"  ref="SK:A8" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="A9.png" id="A9"  ref="SK:A9" name="sneh alebo poľadovica" sk.name="sneh alebo poľadovica">
</sign>
<sign icon="A10.png" id="A10"  ref="SK:A10" name="hmla" sk.name="hmla">
</sign>
<sign icon="A11.png" id="A11"  ref="SK:A11" name="odletujúci štrk" sk.name="odletujúci štrk">
</sign>
<sign icon="A11_alt.png" id="A11_alt"  ref="SK:A11" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="A12.png" id="A12"  ref="SK:A12" name="svetelné signály" sk.name="svetelné signály">
</sign>
<sign icon="A12_alt.png" id="A12_alt"  ref="SK:A12" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="A13.png" id="A13"  ref="SK:A13" name="priechod pre chodcov" sk.name="priechod pre chodcov">
</sign>
<sign icon="A14.png" id="A14"  ref="SK:A14" name="pozor, chodci" sk.name="pozor, chodci">
</sign>
<sign icon="A15.png" id="A15"  ref="SK:A15" name="pozor, deti" sk.name="pozor, deti">
</sign>
<sign icon="A16.png" id="A16"  ref="SK:A16" name="pozor, cyklisti" sk.name="pozor, cyklisti">
     <supplementary id="E16d"/> <!-- Priečna jazda cyklistov -->
</sign>
<sign icon="A17.png" id="A17"  ref="SK:A17" name="pozor, zvieratá" sk.name="pozor, zvieratá">
</sign>
<sign icon="A18.png" id="A18"  ref="SK:A18" name="pozor, zver" sk.name="pozor, zver">
</sign>
<sign icon="A18_alt.png" id="A18_alt"  ref="SK:A18" name="pozor, zver" sk.name="pozor, zver">
</sign>
<sign icon="A19.png" id="A19"  ref="SK:A19" name="práca na ceste" sk.name="práca na ceste">
</sign>
<sign icon="A19_alt.png" id="A19_alt"  ref="SK:A19" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="A20.png" id="A20"  ref="SK:A20" name="padajúce kamene" sk.name="padajúce kamene">
</sign>
<sign icon="A21.png" id="A21"  ref="SK:A21" name="obojsmerná premávka" sk.name="obojsmerná premávka">
     <supplementary id="E2"/> <!-- Vzdialenosť -->
     <supplementary id="E1"/> <!-- Počet -->
</sign>
<sign icon="A21_alt.png" id="A21_alt"  ref="SK:A21" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
     <supplementary id="E2"/> <!-- Vzdialenosť -->
     <supplementary id="E1"/> <!-- Počet -->
</sign>
<sign icon="A22.png" id="A22"  ref="SK:A22" name="pozor, električka" sk.name="pozor, električka">
</sign>
<sign icon="A23.png" id="A23"  ref="SK:A23" name="kolóny" sk.name="kolóny">
</sign>
<sign icon="A23_alt.png" id="A23_alt"  ref="SK:A23" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="A24.png" id="A24"  ref="SK:A24" name="tunel" sk.name="tunel">
</sign>
<sign icon="A25.png" id="A25"  ref="SK:A25" name="železničné priecestie so závorami" sk.name="železničné priecestie so závorami">
     <supplementary id="E2"/> <!-- Vzdialenosť -->
</sign>
<sign icon="A26.png" id="A26"  ref="SK:A26" name="železničné priecestie bez závor" sk.name="železničné priecestie bez závor">
     <supplementary id="E2"/> <!-- Vzdialenosť -->
</sign>
<sign icon="A27a.png" id="A27a"  ref="SK:A27a" name="návestná tabuľa ľavá (240 m)" sk.name="návestná tabuľa ľavá (240 m)">
     <supplementary id="E7"/> <!-- Smerová šípka -->
</sign>
<sign icon="A27b.png" id="A27b"  ref="SK:A27b" name="návestná tabuľa pravá (240 m)" sk.name="návestná tabuľa pravá (240 m)">
</sign>
<sign icon="A28a.png" id="A28a"  ref="SK:A28a" name="návestná tabuľa ľavá (160 m)" sk.name="návestná tabuľa ľavá (160 m)">
</sign>
<sign icon="A28b.png" id="A28b"  ref="SK:A28b" name="návestná tabuľa pravá (160 m)" sk.name="návestná tabuľa pravá (160 m)">
</sign>
<sign icon="A29a.png" id="A29a"  ref="SK:A29a" name="návestná tabuľa ľavá (80 m)" sk.name="návestná tabuľa ľavá (80 m)">
</sign>
<sign icon="A29b.png" id="A29b"  ref="SK:A29b" name="návestná tabuľa pravá (80 m)" sk.name="návestná tabuľa pravá (80 m)">
     <supplementary id="E7"/> <!-- Smerová šípka -->
</sign>
<sign icon="A30a.png" id="A30a"  ref="SK:A30a" name="výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové" sk.name="výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové">
</sign>
<sign icon="A30b.png" id="A30b"  ref="SK:A30b" name="výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové" sk.name="výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové">
</sign>
<sign icon="A31.png" id="A31"  ref="SK:A31" name="pozor, lietadlá" sk.name="pozor, lietadlá">
</sign>
<sign icon="A32.png" id="A32"  ref="SK:A32" name="bočný vietor" sk.name="bočný vietor">
</sign>
<sign icon="A33.png" id="A33"  ref="SK:A33" name="nehoda" sk.name="nehoda">
     <supplementary id="E4"/> <!-- Dĺžka úseku alebo platnosti -->
</sign>
<sign icon="A34.png" id="A34"  ref="SK:A34" name="iné nebezpečenstvo" sk.name="iné nebezpečenstvo">
</sign>
<sign icon="A34_alt.png" id="A34_alt"  ref="SK:A34" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="P1.png" id="P1"  ref="SK:P1" name="daj prednosť v jazde" sk.name="daj prednosť v jazde">
     <supplementary id="P13"/> <!-- tvar križovatky (vzor) -->
     <supplementary id="P14"/> <!-- tvar križovatky (vzor) -->
     <supplementary id="P15"/> <!-- tvar križovatky (vzor) -->
     <supplementary id="E2"/> <!-- Vzdialenosť -->
     <supplementary id="E16d"/> <!-- Priečna jazda cyklistov -->
</sign>
<sign icon="P2.png" id="P2"  ref="SK:P2" name="stoj, daj prednosť v jazde" sk.name="stoj, daj prednosť v jazde">
     <supplementary id="P13"/> <!-- tvar križovatky (vzor) -->
     <supplementary id="P14"/> <!-- tvar križovatky (vzor) -->
     <supplementary id="P15"/> <!-- tvar križovatky (vzor) -->
     <supplementary id="E16d"/> <!-- Priečna jazda cyklistov -->
</sign>
<sign icon="P3.png" id="P3"  ref="SK:P3" name="daj prednosť v jazde električke" sk.name="daj prednosť v jazde električke">
</sign>
<sign icon="P4.png" id="P4"  ref="SK:P4" name="križovatka" sk.name="križovatka">
</sign>
<sign icon="P5.png" id="P5"  ref="SK:P5" name="križovatka s vedľajšou cestou" sk.name="križovatka s vedľajšou cestou">
</sign>
<sign icon="P6.png" id="P6"  ref="SK:P6" name="križovatka s vedľajšou cestou (vzor)" sk.name="križovatka s vedľajšou cestou (vzor)">
</sign>
<sign icon="P6_alt.png" id="P6_alt"  ref="SK:P6" name="križovatka s vedľajšou cestou (vzor)" sk.name="križovatka s vedľajšou cestou (vzor)">
</sign>
<sign icon="P7.png" id="P7"  ref="SK:P7" name="okružná križovatka" sk.name="okružná križovatka">
</sign>
<sign icon="P8.png" id="P8"  ref="SK:P8" name="hlavná cesta" sk.name="hlavná cesta">
     <supplementary id="P13"/> <!-- tvar križovatky (vzor) -->
     <supplementary id="P14"/> <!-- tvar križovatky (vzor) -->
     <supplementary id="P15"/> <!-- tvar križovatky (vzor) -->
</sign>
<sign icon="P9.png" id="P9"  ref="SK:P9" name="koniec hlavnej cesty" sk.name="koniec hlavnej cesty">
</sign>
<sign icon="P10.png" id="P10"  ref="SK:P10" name="prednosť protiidúcich vozidiel" sk.name="prednosť protiidúcich vozidiel">
</sign>
<sign icon="P11.png" id="P11"  ref="SK:P11" name="prednosť pred protiidúcimi vozidlami" sk.name="prednosť pred protiidúcimi vozidlami">
</sign>
<sign icon="P12.png" id="P12"  ref="SK:P12" supplementary="yes" name="tvar križovatky (vzor)" sk.name="tvar križovatky (vzor)">
</sign>
<sign icon="P13.png" id="P13"  ref="SK:P13" supplementary="yes" name="tvar križovatky (vzor)" sk.name="tvar križovatky (vzor)">
</sign>
<sign icon="P14.png" id="P14"  ref="SK:P14" supplementary="yes" name="tvar križovatky (vzor)" sk.name="tvar križovatky (vzor)">
</sign>
<sign icon="P15.png" id="P15"  ref="SK:P15" supplementary="yes" name="tvar križovatky (vzor)" sk.name="tvar križovatky (vzor)">
</sign>
<sign icon="B1.png" id="B1"  ref="SK:B1" name="zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)" sk.name="zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B2.png" id="B2"  ref="SK:B2" name="zákaz vjazdu všetkých vozidiel" sk.name="zákaz vjazdu všetkých vozidiel">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
     <supplementary id="E16b"/> <!-- Jazda cyklistov v protismere povolená -->
</sign>
<sign icon="B3.png" id="B3"  ref="SK:B3" name="zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel" sk.name="zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B4.png" id="B4"  ref="SK:B4" name="zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka" sk.name="zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B5.png" id="B5"  ref="SK:B5" name="zákaz vjazdu osobných automobilov" sk.name="zákaz vjazdu osobných automobilov">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B6.png" id="B6"  ref="SK:B6" name="zákaz vjazdu nákladných automobilov" sk.name="zákaz vjazdu nákladných automobilov">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B7.png" id="B7"  ref="SK:B7" name="zákaz vjazdu autobusov" sk.name="zákaz vjazdu autobusov">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B8.png" id="B8"  ref="SK:B8" name="zákaz vjazdu motocyklov" sk.name="zákaz vjazdu motocyklov">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B9.png" id="B9"  ref="SK:B9" name="zákaz vjazdu traktorov" sk.name="zákaz vjazdu traktorov">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B10.png" id="B10"  ref="SK:B10" name="zákaz vjazdu mopedov" sk.name="zákaz vjazdu mopedov">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B11.png" id="B11"  ref="SK:B11" name="zákaz vjazdu bicyklov" sk.name="zákaz vjazdu bicyklov">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B12.png" id="B12"  ref="SK:B12" name="zákaz vjazdu jazdcov na koňoch" sk.name="zákaz vjazdu jazdcov na koňoch">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B13.png" id="B13"  ref="SK:B13" name="zákaz vstupu chodcov" sk.name="zákaz vstupu chodcov">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B14.png" id="B14"  ref="SK:B14" name="zákaz vstupu korčuliarov" sk.name="zákaz vstupu korčuliarov">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B15.png" id="B15"  ref="SK:B15" name="zákaz vjazdu záprahových vozidiel" sk.name="zákaz vjazdu záprahových vozidiel">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B16.png" id="B16"  ref="SK:B16" name="zákaz vjazdu ručných vozíkov" sk.name="zákaz vjazdu ručných vozíkov">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B17.png" id="B17"  ref="SK:B17" name="zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi" sk.name="zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B18.png" id="B18"  ref="SK:B18" name="zákaz vjazdu vyznačených vozidiel" sk.name="zákaz vjazdu vyznačených vozidiel">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B19.png" id="B19"  ref="SK:B19" name="zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej" sk.name="zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej">
</sign>
<sign icon="B20.png" id="B20"  ref="SK:B20" name="zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu" sk.name="zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu">
       <tag key="car:distance" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" suffix="m" default="70" field_width="2"/>
</sign>
<sign icon="B21.png" id="B21"  ref="SK:B21" name="zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci" sk.name="zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci">
     <supplementary id="E14"/> <!-- Kategória tunela -->
     <supplementary id="E14"/> <!-- Kategória tunela -->
</sign>
<sign icon="B22.png" id="B22"  ref="SK:B22" name="zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody" sk.name="zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody">
</sign>
<sign icon="B23.png" id="B23"  ref="SK:B23" name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu" sk.name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu">
       <tag key="maxwidth" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="2"/>
</sign>
<sign icon="B24.png" id="B24"  ref="SK:B24" name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu" sk.name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu">
       <tag key="maxheight" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="2"/>
</sign>
<sign icon="B25.png" id="B25"  ref="SK:B25" name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu" sk.name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu">
       <tag key="maxweight" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="2"/>
</sign>
<sign icon="B26.png" id="B26"  ref="SK:B26" name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu" sk.name="zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu">
       <tag key="maxaxleload" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="2"/>
</sign>
<sign icon="B27a.png" id="B27a"  ref="SK:B27a" name="zákaz odbočovania vpravo" sk.name="zákaz odbočovania vpravo">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B27b.png" id="B27b"  ref="SK:B27b" name="zákaz odbočovania vľavo" sk.name="zákaz odbočovania vľavo">
</sign>
<sign icon="B28.png" id="B28"  ref="SK:B28" name="zákaz otáčania" sk.name="zákaz otáčania">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B29a.png" id="B29a"  ref="SK:B29a" name="zákaz predchádzania" sk.name="zákaz predchádzania">
</sign>
<sign icon="B29b.png" id="B29b"  ref="SK:B29b" name="koniec zákazu predchádzania" sk.name="koniec zákazu predchádzania">
</sign>
<sign icon="B30a.png" id="B30a"  ref="SK:B30a" name="zákaz predchádzania pre nákladné automobily" sk.name="zákaz predchádzania pre nákladné automobily">
</sign>
<sign icon="B30b.png" id="B30b"  ref="SK:B30b" name="koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily" sk.name="koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily">
</sign>
<sign icon="B31a.png" id="B31a"  ref="SK:B31a" name="najvyššia dovolená rýchlosť" sk.name="najvyššia dovolená rýchlosť">
</sign>
<sign icon="B31b.png" id="B31b"  ref="SK:B31b" name="koniec najvyššej dovolenej rýchlosti" sk.name="koniec najvyššej dovolenej rýchlosti">
</sign>
<sign icon="B32a.png" id="B32a"  ref="SK:B32a" name="zákaz zvukových výstražných zariadení" sk.name="zákaz zvukových výstražných zariadení">
</sign>
<sign icon="B32b.png" id="B32b"  ref="SK:B32b" name="koniec zákazu zvukových výstražných zariadení" sk.name="koniec zákazu zvukových výstražných zariadení">
</sign>
<sign icon="B33.png" id="B33"  ref="SK:B33" name="zákaz státia" sk.name="zákaz státia">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B34.png" id="B34"  ref="SK:B34" name="zákaz zastavenia" sk.name="zákaz zastavenia">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B35.png" id="B35"  ref="SK:B35" name="zákaz státia v nepárnych dňoch" sk.name="zákaz státia v nepárnych dňoch">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B36.png" id="B36"  ref="SK:B36" name="zákaz státia v párnych dňoch" sk.name="zákaz státia v párnych dňoch">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B37.png" id="B37"  ref="SK:B37" name="iný zákaz" sk.name="iný zákaz">
<!-- !!FIX ME!! treba lepsi tag ako note -->
       <tag key="note" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B37_alt.png" id="B37_alt"  ref="SK:B37" name="iný zákaz" sk.name="iný zákaz">
<!-- !!FIX ME!! treba lepsi tag ako note -->
       <tag key="note" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B37_alt2.png" id="B37_alt2"  ref="SK:B37" name="iný zákaz" sk.name="iný zákaz">
<!-- !!FIX ME!! treba lepsi tag ako note -->
       <tag key="note" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B37_alt3.png" id="B37_alt3"  ref="SK:B37" name="iný zákaz" sk.name="iný zákaz">
<!-- !!FIX ME!! treba lepsi tag ako note -->
       <tag key="note" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
</sign>
<sign icon="B38.png" id="B38"  ref="SK:B38" name="povinnosť zastaviť vozidlo" sk.name="povinnosť zastaviť vozidlo">
<!-- !!FIX ME!! treba lepsi tag ako note -->
       <tag key="note" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
</sign>
<sign icon="B38_alt.png" id="B38_alt"  ref="SK:B38" name="povinnosť zastaviť vozidlo" sk.name="povinnosť zastaviť vozidlo">
<!-- !!FIX ME!! treba lepsi tag ako note -->
       <tag key="note" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
</sign>
<sign icon="B38_alt2.png" id="B38_alt2"  ref="SK:B38" name="povinnosť zastaviť vozidlo" sk.name="povinnosť zastaviť vozidlo">
<!-- !!FIX ME!! treba lepsi tag ako note -->
       <tag key="note" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
</sign>
<sign icon="B39.png" id="B39"  ref="SK:B39" name="koniec viacerých zákazov" sk.name="koniec viacerých zákazov">
</sign>
<sign icon="C1.png" id="C1"  ref="SK:C1" name="prikázaný smer jazdy priamo" sk.name="prikázaný smer jazdy priamo">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
     <supplementary id="E16a"/> <!-- Povolený smer jazdy cyklistov -->
     <supplementary id="E7"/> <!-- Smerová šípka -->
     <supplementary id="E14"/> <!-- Kategória tunela -->
</sign>
<sign icon="C2.png" id="C2"  ref="SK:C2" name="prikázaný smer jazdy vpravo" sk.name="prikázaný smer jazdy vpravo">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
     <supplementary id="E16a"/> <!-- Povolený smer jazdy cyklistov -->
     <supplementary id="E7"/> <!-- Smerová šípka -->
     <supplementary id="E14"/> <!-- Kategória tunela -->
</sign>
<sign icon="C3.png" id="C3"  ref="SK:C3" name="prikázaný smer jazdy vľavo" sk.name="prikázaný smer jazdy vľavo">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
     <supplementary id="E16a"/> <!-- Povolený smer jazdy cyklistov -->
     <supplementary id="E7"/> <!-- Smerová šípka -->
     <supplementary id="E14"/> <!-- Kategória tunela -->
</sign>
<sign icon="C4a.png" id="C4a"  ref="SK:C4a" name="prikázaný smer jazdy vpravo a vľavo" sk.name="prikázaný smer jazdy vpravo a vľavo">
</sign>
<sign icon="C4b.png" id="C4b"  ref="SK:C4b" name="prikázaný smer jazdy priamo a vpravo" sk.name="prikázaný smer jazdy priamo a vpravo">
</sign>
<sign icon="C4c.png" id="C4c"  ref="SK:C4c" name="prikázaný smer jazdy priamo a vľavo" sk.name="prikázaný smer jazdy priamo a vľavo">
</sign>
<sign icon="C5.png" id="C5"  ref="SK:C5" name="prikázaný smer otáčania" sk.name="prikázaný smer otáčania">
     <supplementary id="E12"/> <!-- Dodatková tabuľka s textom  -->
     <supplementary id="E16a"/> <!-- Povolený smer jazdy cyklistov -->
     <supplementary id="E7"/> <!-- Smerová šípka -->
     <supplementary id="E14"/> <!-- Kategória tunela -->
</sign>
<sign icon="C6a.png" id="C6a"  ref="SK:C6a" name="prikázaný smer obchádzania vpravo" sk.name="prikázaný smer obchádzania vpravo">
</sign>
<sign icon="C6b.png" id="C6b"  ref="SK:C6b" name="prikázaný smer obchádzania vľavo" sk.name="prikázaný smer obchádzania vľavo">
</sign>
<sign icon="C6c.png" id="C6c"  ref="SK:C6c" name="prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo" sk.name="prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo">
</sign>
<sign icon="C7.png" id="C7"  ref="SK:C7" name="kruhový objazd" sk.name="kruhový objazd">
</sign>
<sign icon="C8.png" id="C8"  ref="SK:C8" name="cestička pre cyklistov" sk.name="cestička pre cyklistov">
</sign>
<sign icon="C9.png" id="C9"  ref="SK:C9" name="cestička pre chodcov" sk.name="cestička pre chodcov">
</sign>
<sign icon="C10.png" id="C10"  ref="SK:C10" name="cestička pre korčuliarov" sk.name="cestička pre korčuliarov">
</sign>
<sign icon="C11.png" id="C11"  ref="SK:C11" name="cestička pre jazdcov na koňoch" sk.name="cestička pre jazdcov na koňoch">
</sign>
<sign icon="C12.png" id="C12"  ref="SK:C12" name="cestička pre vyznačených užívateľov" sk.name="cestička pre vyznačených užívateľov">
</sign>
<sign icon="C13.png" id="C13"  ref="SK:C13" name="cestička pre vyznačených užívateľov" sk.name="cestička pre vyznačených užívateľov">
</sign>
<sign icon="C14.png" id="C14"  ref="SK:C14" name="použiť protisklzové reťaze" sk.name="použiť protisklzové reťaze">
</sign>
<sign icon="C15.png" id="C15"  ref="SK:C15" name="najnižšia dovolená rýchlosť" sk.name="najnižšia dovolená rýchlosť">
</sign>
<sign icon="C16.png" id="C16"  ref="SK:C16" name="iný príkaz" sk.name="iný príkaz">
<!-- !!FIX ME!! treba lepsi tag ako not -->
       <tag key="note" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
</sign>
<sign icon="C16_alt.png" id="C16_alt"  ref="SK:C16" name="iný príkaz" sk.name="iný príkaz">
<!-- !!FIX ME!! treba lepsi tag ako not -->
       <tag key="note" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
</sign>
<sign icon="C16_alt2.png" id="C16_alt2"  ref="SK:C16" name="iný príkaz" sk.name="iný príkaz">
<!-- !!FIX ME!! treba lepsi tag ako not -->
       <tag key="note" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
</sign>
<sign icon="C16_alt3.png" id="C16_alt3"  ref="SK:C16" name="iný príkaz" sk.name="iný príkaz">
<!-- !!FIX ME!! treba lepsi tag ako not -->
       <tag key="note" value="$val"/>
                       <parameter ident="val" input="textfield" default="" field_width="5"/>
</sign>
<sign icon="C17.png" id="C17"  ref="SK:C17" name="rozsvieť svetlá" sk.name="rozsvieť svetlá">
</sign>
<sign icon="C18.png" id="C18"  ref="SK:C18" name="koniec príkazu" sk.name="koniec príkazu">
</sign>
<sign icon="C19.png" id="C19"  ref="SK:C19" name="prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí" sk.name="prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí">
     <supplementary id="E14"/> <!-- Kategória tunela -->
     <supplementary id="E14"/> <!-- Kategória tunela -->
</sign>
<sign icon="C20.png" id="C20"  ref="SK:C20" name="usporiadanie jazdných pruhov" sk.name="usporiadanie jazdných pruhov">
</sign>
<sign icon="C20_alt.png" id="C20_alt"  ref="SK:C20" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="C21.png" id="C21"  ref="SK:C21" name="usporiadanie jazdných pruhov" sk.name="usporiadanie jazdných pruhov">
</sign>
<sign icon="C21_alt.png" id="C21_alt"  ref="SK:C21" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="C22a.png" id="C22a"  ref="SK:C22a" name="zvýšenie počtu jazdných pruhov" sk.name="zvýšenie počtu jazdných pruhov">
</sign>
<sign icon="C22a_alt.png" id="C22a_alt"  ref="SK:C22a" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="C22b.png" id="C22b"  ref="SK:C22b" name="zníženie počtu jazdných pruhov" sk.name="zníženie počtu jazdných pruhov">
</sign>
<sign icon="C22b_alt.png" id="C22b_alt"  ref="SK:C22b" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="C22c.png" id="C22c"  ref="SK:C22c" name="zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá" sk.name="zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá">
</sign>
<sign icon="C22c_alt.png" id="C22c_alt"  ref="SK:C22c" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="C23a.png" id="C23a"  ref="SK:C23a" name="obmedzenie v jazdných pruhoch" sk.name="obmedzenie v jazdných pruhoch">
</sign>
<sign icon="C23a_alt.png" id="C23a_alt"  ref="SK:C23a" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="C23b.png" id="C23b"  ref="SK:C23b" name="obmedzenie v jazdných pruhoch" sk.name="obmedzenie v jazdných pruhoch">
</sign>
<sign icon="C23b_alt.png" id="C23b_alt"  ref="SK:C23b" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="C24a.png" id="C24a"  ref="SK:C24a" name="vyhradený jazdný pruh" sk.name="vyhradený jazdný pruh">
</sign>
<sign icon="C24b.png" id="C24b"  ref="SK:C24b" name="koniec vyhradeného jazdného pruhu" sk.name="koniec vyhradeného jazdného pruhu">
</sign>
<sign icon="C25.png" id="C25"  ref="SK:C25" name="radenie jazdných pruhov pred križovatkou" sk.name="radenie jazdných pruhov pred križovatkou">
</sign>
<sign icon="C25_alt.png" id="C25_alt"  ref="SK:C25" name="ako dočasná dopravná značka" sk.name="ako dočasná dopravná značka">
</sign>
<sign icon="C26.png" id="C26"  ref="SK:C26" name="zmena smeru jazdy" sk.name="zmena smeru jazdy">
</sign>
<sign icon="C27.png" id="C27"  ref="SK:C27" name="obchádzanie električky" sk.name="obchádzanie električky">
</sign>
<sign icon="C28.png" id="C28"  ref="SK:C28" name="zmena smeru jazdy" sk.name="zmena smeru jazdy">
</sign>
<sign icon="C29.png" id="C29"  ref="SK:C29" name="zmena smeru jazdy" sk.name="zmena smeru jazdy">
</sign>
<sign icon="C30.png" id="C30"  ref="SK:C30" name="striedavé radenie" sk.name="striedavé radenie">
</sign>
<sign icon="IP1.png" id="IP1"  ref="SK:IP1" name="okruh" sk.name="okruh">
</sign>
<sign icon="IP2.png" id="IP2"  ref="SK:IP2" name="zmena smeru okruhu" sk.name="zmena smeru okruhu">
</sign>
<sign icon="IP3a.png" id="IP3a"  ref="SK:IP3a" name="jednosmerná premávka" sk.name="jednosmerná premávka">
     <supplementary id="E16c"/> <!-- Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená -->
</sign>
<sign icon="IP3a_alt.png" id="IP3a_alt"  ref="SK:IP3a" name="jednosmerná premávka" sk.name="jednosmerná premávka">
     <supplementary id="E16c"/> <!-- Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená -->
</sign>
<sign icon="IP3b.png" id="IP3b"  ref="SK:IP3b" name="jednosmerná premávka" sk.name="jednosmerná premávka">
     <supplementary id="E16c"/> <!-- Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená -->
</sign>
<sign icon="IP4.png" id="IP4"  ref="SK:IP4" name="slepá pozemná komunikácia" sk.name="slepá pozemná komunikácia">
</sign>
<sign icon="IP5.png" id="IP5"  ref="SK:IP5" name="návesť pred slepou pozemnou komunikáciou" sk.name="návesť pred slepou pozemnou komunikáciou">
</sign>
<sign icon="IP5_alt.png" id="IP5_alt"  ref="SK:IP5" name="návesť pred slepou pozemnou komunikáciou" sk.name="návesť pred slepou pozemnou komunikáciou">
</sign>
<sign icon="IP6.png" id="IP6"  ref="SK:IP6" name="priechod pre chodcov" sk.name="priechod pre chodcov">
</sign>
<sign icon="IP6_alt.png" id="IP6_alt"  ref="SK:IP6" name="priechod pre chodcov" sk.name="priechod pre chodcov">
</sign>
<sign icon="IP7.png" id="IP7"  ref="SK:IP7" name="priechod pre cyklistov" sk.name="priechod pre cyklistov">
</sign>
<sign icon="IP7_alt.png" id="IP7_alt"  ref="SK:IP7" name="priechod pre cyklistov" sk.name="priechod pre cyklistov">
</sign>
<sign icon="IP8.png" id="IP8"  ref="SK:IP8" name="spomaľovací prah" sk.name="spomaľovací prah">
</sign>
<sign icon="IP9.png" id="IP9"  ref="SK:IP9" name="podchod alebo nadchod" sk.name="podchod alebo nadchod">
</sign>
<sign icon="IP10.png" id="IP10"  ref="SK:IP10" name="odporúčaná rýchlosť" sk.name="odporúčaná rýchlosť">
</sign>
<sign icon="IP11.png" id="IP11"  ref="SK:IP11" name="núdzová odstavná plocha" sk.name="núdzová odstavná plocha">
</sign>
<sign icon="IP12.png" id="IP12"  ref="SK:IP12" name="parkovisko" sk.name="parkovisko">
</sign>
<sign icon="IP13a.png" id="IP13a"  ref="SK:IP13a" name="parkovisko (kolmé státie)" sk.name="parkovisko (kolmé státie)">
</sign>
<sign icon="IP13b.png" id="IP13b"  ref="SK:IP13b" name="parkovisko (šikmé státie)" sk.name="parkovisko (šikmé státie)">
</sign>
<sign icon="IP13c.png" id="IP13c"  ref="SK:IP13c" name="parkovisko (pozdĺžne státie)" sk.name="parkovisko (pozdĺžne státie)">
</sign>
<sign icon="IP14a.png" id="IP14a"  ref="SK:IP14a" name="parkovisko (státie na chodníku kolmé alebo šikmé)" sk.name="parkovisko (státie na chodníku kolmé alebo šikmé)">
</sign>
<sign icon="IP14b.png" id="IP14b"  ref="SK:IP14b" name="parkovisko (státie na chodníku pozdĺžne)" sk.name="parkovisko (státie na chodníku pozdĺžne)">
</sign>
<sign icon="IP15a.png" id="IP15a"  ref="SK:IP15a" name="parkovisko (čiastočné státie na chodníku kolmé alebo šikmé)" sk.name="parkovisko (čiastočné státie na chodníku kolmé alebo šikmé)">
</sign>
<sign icon="IP15b.png" id="IP15b"  ref="SK:IP15b" name="parkovisko (čiastočné státie na chodníku pozdĺžne)" sk.name="parkovisko (čiastočné státie na chodníku pozdĺžne)">
</sign>
<sign icon="IP16.png" id="IP16"  ref="SK:IP16" name="vyhradené parkovisko" sk.name="vyhradené parkovisko">
     <supplementary id="E13"/> <!-- Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie -->
</sign>
<sign icon="IP17a.png" id="IP17a"  ref="SK:IP17a" name="platené parkovisko (parkovacie miesta s plateným státím)" sk.name="platené parkovisko (parkovacie miesta s plateným státím)">
</sign>
<sign icon="IP17b.png" id="IP17b"  ref="SK:IP17b" name="platené parkovisko (parkovacie miesta s regulovaným státím)" sk.name="platené parkovisko (parkovacie miesta s regulovaným státím)">
</sign>
<sign icon="IP18.png" id="IP18"  ref="SK:IP18" name="kryté parkovisko" sk.name="kryté parkovisko">
</sign>
<sign icon="IP19.png" id="IP19"  ref="SK:IP19" name="parkovisko P+R" sk.name="parkovisko P+R">
</sign>
<sign icon="IP20a.png" id="IP20a"  ref="SK:IP20a" name="stanovište polície" sk.name="stanovište polície">
</sign>
<sign icon="IP20b.png" id="IP20b"  ref="SK:IP20b" name="stanovište taxi" sk.name="stanovište taxi">
</sign>
<sign icon="IP21a.png" id="IP21a"  ref="SK:IP21a" name="tunel" sk.name="tunel">
</sign>
<sign icon="IP21a_alt.png" id="IP21a_alt"  ref="SK:IP21a" name="tunel (s jedným tubusom)" sk.name="tunel (s jedným tubusom)">
</sign>
<sign icon="IP21a_alt2.png" id="IP21a_alt2"  ref="SK:IP21a" name="tunel (s názvom)" sk.name="tunel (s názvom)">
</sign>
<sign icon="IP21b.png" id="IP21b"  ref="SK:IP21b" name="koniec tunela" sk.name="koniec tunela">
</sign>
<sign icon="IP21b_alt.png" id="IP21b_alt"  ref="SK:IP21b" name="koniec tunela (s jedným tubusom)" sk.name="koniec tunela (s jedným tubusom)">
</sign>
<sign icon="IP21b_alt2.png" id="IP21b_alt2"  ref="SK:IP21b" name="koniec tunela (s názvom)" sk.name="koniec tunela (s názvom)">
</sign>
<sign icon="IP22a.png" id="IP22a"  ref="SK:IP22a" name="Rýchlostná cesta" sk.name="Rýchlostná cesta">
</sign>
<sign icon="IP22b.png" id="IP22b"  ref="SK:IP22b" name="Koniec rýchlostnej cesty" sk.name="Koniec rýchlostnej cesty">
</sign>
<sign icon="IP23a.png" id="IP23a"  ref="SK:IP23a" name="Diaľnica" sk.name="Diaľnica">
</sign>
<sign icon="IP23b.png" id="IP23b"  ref="SK:IP23b" name="Koniec diaľnice" sk.name="Koniec diaľnice">
</sign>
<sign icon="IP24a.png" id="IP24a"  ref="SK:IP24a" name="zóna s dopravným obmedzením" sk.name="zóna s dopravným obmedzením">
</sign>
<sign icon="IP24b.png" id="IP24b"  ref="SK:IP24b" name="koniec zóny s dopravným obmedzením" sk.name="koniec zóny s dopravným obmedzením">
</sign>
<sign icon="IP25a.png" id="IP25a"  ref="SK:IP25a" name="pešia zóna" sk.name="pešia zóna">
</sign>
<sign icon="IP25b.png" id="IP25b"  ref="SK:IP25b" name="koniec pešej zóny" sk.name="koniec pešej zóny">
</sign>
<sign icon="IP26a.png" id="IP26a"  ref="SK:IP26a" name="školská zóna" sk.name="školská zóna">
</sign>
<sign icon="IP26b.png" id="IP26b"  ref="SK:IP26b" name="koniec školskej zóny" sk.name="koniec školskej zóny">
</sign>
<sign icon="IP27a.png" id="IP27a"  ref="SK:IP27a" name="zóna s plateným parkovaním" sk.name="zóna s plateným parkovaním">
</sign>
<sign icon="IP27b.png" id="IP27b"  ref="SK:IP27b" name="koniec zóny s plateným parkovaním" sk.name="koniec zóny s plateným parkovaním">
</sign>
<sign icon="IP28a.png" id="IP28a"  ref="SK:IP28a" name="obytná zóna" sk.name="obytná zóna">
</sign>
<sign icon="IP28b.png" id="IP28b"  ref="SK:IP28b" name="koniec obytnej zóny" sk.name="koniec obytnej zóny">
</sign>
<sign icon="IP29.png" id="IP29"  ref="SK:IP29" name="úniková zóna" sk.name="úniková zóna">
</sign>
<sign icon="IP30.png" id="IP30"  ref="SK:IP30" name="zmena miestnej úpravy" sk.name="zmena miestnej úpravy">
</sign>
<sign icon="IP31a.png" id="IP31a"  ref="SK:IP31a" name="hmlové body" sk.name="hmlové body">
</sign>
<sign icon="IP31b.png" id="IP31b"  ref="SK:IP31b" name="hmlové body" sk.name="hmlové body">
</sign>
<sign icon="IP31c.png" id="IP31c"  ref="SK:IP31c" name="hmlové body" sk.name="hmlové body">
</sign>
<sign icon="IP32.png" id="IP32"  ref="SK:IP32" name="bezpečná vzdialenosť" sk.name="bezpečná vzdialenosť">
</sign>
<sign icon="IP33a.png" id="IP33a"  ref="SK:IP33a" name="všeobecne najvyššie dovolené rýchlosti" sk.name="všeobecne najvyššie dovolené rýchlosti">
</sign>
<sign icon="IP33b.png" id="IP33b"  ref="SK:IP33b" name="všeobecné informácie o povinnosti úhrady" sk.name="všeobecné informácie o povinnosti úhrady">
</sign>
<sign icon="IP34a.png" id="IP34a"  ref="SK:IP34a" name="všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach" sk.name="všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach">
</sign>
<sign icon="IP34b.png" id="IP34b"  ref="SK:IP34b" name="všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach" sk.name="všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach">
</sign>
<sign icon="IP34c.png" id="IP34c"  ref="SK:IP34c" name="všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach" sk.name="všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach">
</sign>
<sign icon="IS1a.png" id="IS1a"  ref="SK:IS1a" name="návesť pred križovatkou" sk.name="návesť pred križovatkou">
</sign>
<sign icon="IS1b.png" id="IS1b"  ref="SK:IS1b" name="návesť pred križovatkou" sk.name="návesť pred križovatkou">
</sign>
<sign icon="IS2.png" id="IS2"  ref="SK:IS2" name="návesť pred križovatkou" sk.name="návesť pred križovatkou">
</sign>
<sign icon="IS3.png" id="IS3"  ref="SK:IS3" name="návesť pred križovatkou" sk.name="návesť pred križovatkou">
</sign>
<sign icon="IS4.png" id="IS4"  ref="SK:IS4" name="návesť pred križovatkou" sk.name="návesť pred križovatkou">
</sign>
<sign icon="IS5a.png" id="IS5a"  ref="SK:IS5a" name="návesť pred križovatkou" sk.name="návesť pred križovatkou">
</sign>
<sign icon="IS5b.png" id="IS5b"  ref="SK:IS5b" name="návesť pred križovatkou" sk.name="návesť pred križovatkou">
</sign>
<sign icon="IS6.png" id="IS6"  ref="SK:IS6" name="návesť pred križovatkou" sk.name="návesť pred križovatkou">
</sign>
<sign icon="IS7a.png" id="IS7a"  ref="SK:IS7a" name="smerová tabuľa" sk.name="smerová tabuľa">
</sign>
<sign icon="IS7b.png" id="IS7b"  ref="SK:IS7b" name="výjazd" sk.name="výjazd">
</sign>
<sign icon="IS8.png" id="IS8"  ref="SK:IS8" name="diaľková návesť" sk.name="diaľková návesť">
</sign>
<sign icon="IS9.png" id="IS9"  ref="SK:IS9" name="návesť pred križovatkou" sk.name="návesť pred križovatkou">
</sign>
<sign icon="IS10.png" id="IS10"  ref="SK:IS10" name="návesť pred križovatkou" sk.name="návesť pred križovatkou">
</sign>
<sign icon="IS11.png" id="IS11"  ref="SK:IS11" name="návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom" sk.name="návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom">
</sign>
<sign icon="IS12.png" id="IS12"  ref="SK:IS12" name="návesť pred križovatkou s obmedzením" sk.name="návesť pred križovatkou s obmedzením">
</sign>
<sign icon="IS13.png" id="IS13"  ref="SK:IS13" name="návesť pred križovatkou s obmedzením" sk.name="návesť pred križovatkou s obmedzením">
</sign>
<sign icon="IS14.png" id="IS14"  ref="SK:IS14" name="návesť pred križovatkou s obmedzením" sk.name="návesť pred križovatkou s obmedzením">
</sign>
<sign icon="IS15.png" id="IS15"  ref="SK:IS15" name="návesť pred obchádzkou" sk.name="návesť pred obchádzkou">
</sign>
<sign icon="IS16.png" id="IS16"  ref="SK:IS16" name="návesť pred obchádzkou (odklonom)" sk.name="návesť pred obchádzkou (odklonom)">
</sign>
<sign icon="IS17a.png" id="IS17a"  ref="SK:IS17a" name="smerová tabuľa (s jedným cieľom)" sk.name="smerová tabuľa (s jedným cieľom)">
</sign>
<sign icon="IS17b.png" id="IS17b"  ref="SK:IS17b" name="smerová tabuľa (s jedným cieľom)" sk.name="smerová tabuľa (s jedným cieľom)">
</sign>
<sign icon="IS18a.png" id="IS18a"  ref="SK:IS18a" name="smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)" sk.name="smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)">
</sign>
<sign icon="IS18b.png" id="IS18b"  ref="SK:IS18b" name="smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)" sk.name="smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)">
</sign>
<sign icon="IS19a.png" id="IS19a"  ref="SK:IS19a" name="smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici" sk.name="smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici">
</sign>
<sign icon="IS19b.png" id="IS19b"  ref="SK:IS19b" name="smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici" sk.name="smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici">
</sign>
<sign icon="IS20a.png" id="IS20a"  ref="SK:IS20a" name="smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste" sk.name="smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste">
</sign>
<sign icon="IS20b.png" id="IS20b"  ref="SK:IS20b" name="smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste" sk.name="smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste">
</sign>
<sign icon="IS21.png" id="IS21"  ref="SK:IS21" name="smerová tabuľa k miestnemu cieľu" sk.name="smerová tabuľa k miestnemu cieľu">
</sign>
<sign icon="IS22a.png" id="IS22a"  ref="SK:IS22a" name="smerová tabuľa k inému cieľu" sk.name="smerová tabuľa k inému cieľu">
</sign>
<sign icon="IS22b.png" id="IS22b"  ref="SK:IS22b" name="smerová tabuľa k inému cieľu" sk.name="smerová tabuľa k inému cieľu">
</sign>
<sign icon="IS23a.png" id="IS23a"  ref="SK:IS23a" name="smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu" sk.name="smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu">
</sign>
<sign icon="IS23b.png" id="IS23b"  ref="SK:IS23b" name="smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu" sk.name="smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu">
</sign>
<sign icon="IS24.png" id="IS24"  ref="SK:IS24" name="smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu" sk.name="smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu">
</sign>
<sign icon="IS25.png" id="IS25"  ref="SK:IS25" name="smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky" sk.name="smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky">
</sign>
<sign icon="IS26.png" id="IS26"  ref="SK:IS26" name="smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky" sk.name="smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky">
</sign>
<sign icon="IS27.png" id="IS27"  ref="SK:IS27" name="diaľnica" sk.name="diaľnica">
</sign>
<sign icon="IS28.png" id="IS28"  ref="SK:IS28" name="rýchlostná cesta" sk.name="rýchlostná cesta">
</sign>
<sign icon="IS29.png" id="IS29"  ref="SK:IS29" name="cesta I. triedy" sk.name="cesta I. triedy">
</sign>
<sign icon="IS30.png" id="IS30"  ref="SK:IS30" name="cesta II. triedy" sk.name="cesta II. triedy">
</sign>
<sign icon="IS31.png" id="IS31"  ref="SK:IS31" name="medzinárodná trasa" sk.name="medzinárodná trasa">
</sign>
<sign icon="IS32a.png" id="IS32a"  ref="SK:IS32a" name="kilometrovník" sk.name="kilometrovník">
</sign>
<sign icon="IS32b.png" id="IS32b"  ref="SK:IS32b" name="kilometrovník" sk.name="kilometrovník">
</sign>
<sign icon="IS32c.png" id="IS32c"  ref="SK:IS32c" name="kilometrovník" sk.name="kilometrovník">
</sign>
<sign icon="IS33.png" id="IS33"  ref="SK:IS33" name="hranica kraja" sk.name="hranica kraja">
</sign>
<sign icon="IS34.png" id="IS34"  ref="SK:IS34" name="hranica okresu" sk.name="hranica okresu">
</sign>
<sign icon="IS35.png" id="IS35"  ref="SK:IS35" name="iný názov" sk.name="iný názov">
</sign>
<sign icon="IS36a.png" id="IS36a"  ref="SK:IS36a" name="obec" sk.name="obec">
</sign>
<sign icon="IS36b.png" id="IS36b"  ref="SK:IS36b" name="koniec obce" sk.name="koniec obce">
</sign>
<sign icon="IS36c.png" id="IS36c"  ref="SK:IS36c" name="miestna časť obce" sk.name="miestna časť obce">
</sign>
<sign icon="IS36d.png" id="IS36d"  ref="SK:IS36d" name="koniec miestnej časti obce" sk.name="koniec miestnej časti obce">
</sign>
<sign icon="IS37a.png" id="IS37a"  ref="SK:IS37a" name="označenie začiatku obce v jazyku maďarskej menšiny" sk.name="označenie začiatku obce v jazyku maďarskej menšiny">
</sign>
<sign icon="IS37b.png" id="IS37b"  ref="SK:IS37b" name="označenie koniec obce v jazyku maďarskej menšiny" sk.name="označenie koniec obce v jazyku maďarskej menšiny">
</sign>
<sign icon="IS38.png" id="IS38"  ref="SK:IS38" name="hraničný priechod" sk.name="hraničný priechod">
</sign>
<sign icon="IS39.png" id="IS39"  ref="SK:IS39" name="hranica štátu" sk.name="hranica štátu">
</sign>
<sign icon="IS40a.png" id="IS40a"  ref="SK:IS40a" name="Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)" sk.name="Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)">
</sign>
<sign icon="IS40b.png" id="IS40b"  ref="SK:IS40b" name="Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)" sk.name="Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)">
</sign>
<sign icon="IS40c.png" id="IS40c"  ref="SK:IS40c" name="Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)" sk.name="Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)">
</sign>
<sign icon="IS40d.png" id="IS40d"  ref="SK:IS40d" name="Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)" sk.name="Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)">
</sign>
<sign icon="IS40e.png" id="IS40e"  ref="SK:IS40e" name="Návesť pred križovatkou pre cyklistov" sk.name="Návesť pred križovatkou pre cyklistov">
</sign>
<sign icon="IS40f.png" id="IS40f"  ref="SK:IS40f" name="Smerová tabuľa pre cyklistov" sk.name="Smerová tabuľa pre cyklistov">
</sign>
<sign icon="IS40g.png" id="IS40g"  ref="SK:IS40g" name="Smerová tabuľa pre cyklistov" sk.name="Smerová tabuľa pre cyklistov">
</sign>
<sign icon="IS40h.png" id="IS40h"  ref="SK:IS40h" name="Smerová tabuľa pre cyklistov" sk.name="Smerová tabuľa pre cyklistov">
</sign>
<sign icon="IS40i.png" id="IS40i"  ref="SK:IS40i" name="Koniec cyklistickej trasy" sk.name="Koniec cyklistickej trasy">
</sign>
<sign icon="E1.png" id="E1"  ref="SK:E1" supplementary="yes" name="Počet" sk.name="Počet">
</sign>
<sign icon="E2.png" id="E2"  ref="SK:E2" supplementary="yes" name="Vzdialenosť" sk.name="Vzdialenosť">
</sign>
<sign icon="E3.png" id="E3"  ref="SK:E3" supplementary="yes" name="Vzdialenosť" sk.name="Vzdialenosť">
</sign>
<sign icon="E4.png" id="E4"  ref="SK:E4" supplementary="yes" name="Dĺžka úseku alebo platnosti" sk.name="Dĺžka úseku alebo platnosti">
</sign>
<sign icon="E5a.png" id="E5a"  ref="SK:E5a" supplementary="yes" name="Úsek platnosti" sk.name="Úsek platnosti">
</sign>
<sign icon="E5b.png" id="E5b"  ref="SK:E5b" supplementary="yes" name="Úsek platnosti" sk.name="Úsek platnosti">
</sign>
<sign icon="E6.png" id="E6"  ref="SK:E6" supplementary="yes" name="Celková hmotnosť" sk.name="Celková hmotnosť">
</sign>
<sign icon="E7.png" id="E7"  ref="SK:E7" supplementary="yes" name="Smerová šípka" sk.name="Smerová šípka">
</sign>
<sign icon="E8a.png" id="E8a"  ref="SK:E8a" supplementary="yes" name="Začiatok úseku platnosti" sk.name="Začiatok úseku platnosti">
</sign>
<sign icon="E8b.png" id="E8b"  ref="SK:E8b" supplementary="yes" name="Priebeh úseku platnosti" sk.name="Priebeh úseku platnosti">
</sign>
<sign icon="E8c.png" id="E8c"  ref="SK:E8c" supplementary="yes" name="Koniec úseku platnosti" sk.name="Koniec úseku platnosti">
</sign>
<sign icon="E9.png" id="E9"  ref="SK:E9" supplementary="yes" name="Nepriaznivé poveternostné podmienky" sk.name="Nepriaznivé poveternostné podmienky">
</sign>
<sign icon="E10.png" id="E10"  ref="SK:E10" supplementary="yes" name="Druh vozidla" sk.name="Druh vozidla">
</sign>
<sign icon="E11.png" id="E11"  ref="SK:E11" supplementary="yes" name="Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou" sk.name="Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou">
</sign>
<sign icon="E12.png" id="E12"  ref="SK:E12" supplementary="yes" name="Dodatková tabuľka s textom" sk.name="Dodatková tabuľka s textom">
</sign>
<sign icon="E13.png" id="E13"  ref="SK:E13" supplementary="yes" name="Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie" sk.name="Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie">
</sign>
<sign icon="E14.png" id="E14"  ref="SK:E14" supplementary="yes" name="Kategória tunela" sk.name="Kategória tunela">
</sign>
<sign icon="E15.png" id="E15"  ref="SK:E15" name="Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím" sk.name="Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím">
</sign>
<sign icon="E16a.png" id="E16a"  ref="SK:E16a" name="Povolený smer jazdy cyklistov" sk.name="Povolený smer jazdy cyklistov">
</sign>
<sign icon="E16b.png" id="E16b"  ref="SK:E16b" name="Jazda cyklistov v protismere povolená" sk.name="Jazda cyklistov v protismere povolená">
</sign>
<sign icon="E16c.png" id="E16c"  ref="SK:E16c" name="Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená" sk.name="Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená">
</sign>
<sign icon="E16d.png" id="E16d"  ref="SK:E16d" name="Priečna jazda cyklistov" sk.name="Priečna jazda cyklistov">
</sign>
<sign icon="II1a.png" id="II1a"  ref="SK:II1a" name="Telefón núdzového volania" sk.name="Telefón núdzového volania">
</sign>
<sign icon="II1b.png" id="II1b"  ref="SK:II1b" name="Núdzové volanie" sk.name="Núdzové volanie">
</sign>
<sign icon="II2.png" id="II2"  ref="SK:II2" name="Telefón" sk.name="Telefón">
</sign>
<sign icon="II3.png" id="II3"  ref="SK:II3" name="Hasiaci prístroj" sk.name="Hasiaci prístroj">
</sign>
<sign icon="II4.png" id="II4"  ref="SK:II4" name="Prvá pomoc" sk.name="Prvá pomoc">
</sign>
<sign icon="II5.png" id="II5"  ref="SK:II5" name="Nemocnica" sk.name="Nemocnica">
</sign>
<sign icon="II6a.png" id="II6a"  ref="SK:II6a" name="Informácie" sk.name="Informácie">
</sign>
<sign icon="II6b.png" id="II6b"  ref="SK:II6b" name="Rádio (vzor)" sk.name="Rádio (vzor)">
</sign>
<sign icon="II7a.png" id="II7a"  ref="SK:II7a" name="Zastávka autobusu" sk.name="Zastávka autobusu">
</sign>
<sign icon="II7b.png" id="II7b"  ref="SK:II7b" name="Zastávka trolejbusu" sk.name="Zastávka trolejbusu">
</sign>
<sign icon="II7c.png" id="II7c"  ref="SK:II7c" name="Zastávka električky" sk.name="Zastávka električky">
</sign>
<sign icon="II8a.png" id="II8a"  ref="SK:II8a" name="Čerpacia stanica" sk.name="Čerpacia stanica">
</sign>
<sign icon="II8b.png" id="II8b"  ref="SK:II8b" name="Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)" sk.name="Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)">
</sign>
<sign icon="II8c.png" id="II8c"  ref="SK:II8c" name="Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)" sk.name="Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)">
</sign>
<sign icon="II9.png" id="II9"  ref="SK:II9" name="Opraváreň" sk.name="Opraváreň">
</sign>
<sign icon="II10.png" id="II10"  ref="SK:II10" name="Hotel alebo motel" sk.name="Hotel alebo motel">
</sign>
<sign icon="II11.png" id="II11"  ref="SK:II11" name="Reštaurácia" sk.name="Reštaurácia">
</sign>
<sign icon="II12.png" id="II12"  ref="SK:II12" name="Občerstvenie" sk.name="Občerstvenie">
</sign>
<sign icon="II13.png" id="II13"  ref="SK:II13" name="WC" sk.name="WC">
</sign>
<sign icon="II14.png" id="II14"  ref="SK:II14" name="Odpočívadlo" sk.name="Odpočívadlo">
</sign>
<sign icon="II15a.png" id="II15a"  ref="SK:II15a" name="Táborisko pre stany" sk.name="Táborisko pre stany">
</sign>
<sign icon="II15b.png" id="II15b"  ref="SK:II15b" name="Táborisko pre obytné prívesy" sk.name="Táborisko pre obytné prívesy">
</sign>
<sign icon="II15c.png" id="II15c"  ref="SK:II15c" name="Táborisko pre stany a obytné prívesy" sk.name="Táborisko pre stany a obytné prívesy">
</sign>
<sign icon="II16.png" id="II16"  ref="SK:II16" name="Pláž alebo kúpalisko" sk.name="Pláž alebo kúpalisko">
</sign>
<sign icon="II17a.png" id="II17a"  ref="SK:II17a" name="Lyžiarsky vlek" sk.name="Lyžiarsky vlek">
</sign>
<sign icon="II17b.png" id="II17b"  ref="SK:II17b" name="Sedačková lanovka" sk.name="Sedačková lanovka">
</sign>
<sign icon="II17c.png" id="II17c"  ref="SK:II17c" name="Kabínková lanovka" sk.name="Kabínková lanovka">
</sign>
<sign icon="II18a.png" id="II18a"  ref="SK:II18a" name="Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)" sk.name="Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)">
</sign>
<sign icon="II18b.png" id="II18b"  ref="SK:II18b" name="Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)" sk.name="Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)">
</sign>
<sign icon="II18c.png" id="II18c"  ref="SK:II18c" name="Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)" sk.name="Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)">
</sign>
<sign icon="II19a.png" id="II19a"  ref="SK:II19a" name="Núdzový východ" sk.name="Núdzový východ">
</sign>
<sign icon="II19b.png" id="II19b"  ref="SK:II19b" name="Núdzový východ" sk.name="Núdzový východ">
</sign>
<sign icon="II20a.png" id="II20a"  ref="SK:II20a" name="Úniková cesta (vzor)" sk.name="Úniková cesta (vzor)">
</sign>
<sign icon="II20b.png" id="II20b"  ref="SK:II20b" name="Úniková cesta (vzor)" sk.name="Úniková cesta (vzor)">
</sign>
<sign icon="II20c.png" id="II20c"  ref="SK:II20c" name="Úniková cesta (vzor)" sk.name="Úniková cesta (vzor)">
</sign>
<sign icon="Z9.png" id="Z9"  ref="SK:Z9" name="Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra" sk.name="Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra">
</sign>
<sign icon="Z10.png" id="Z10"  ref="SK:Z10" name="Varovná tabuľa" sk.name="Varovná tabuľa">
</sign>
<sign icon="Z11a.png" id="Z11a"  ref="SK:Z11a" name="Elektronické panely na premenné značky" sk.name="Elektronické panely na premenné značky">
</sign>
<sign icon="Z11a_alt.png" id="Z11a_alt"  ref="SK:Z11a_alt" name="Elektronické panely na premenné značky" sk.name="Elektronické panely na premenné značky">
</sign>
<sign icon="Z11a_alt2.png" id="Z11a_alt2"  ref="SK:Z11a_alt2" name="Elektronické panely na premenné značky" sk.name="Elektronické panely na premenné značky">
</sign>
<sign icon="Z11a_alt3.png" id="Z11a_alt3"  ref="SK:Z11a_alt3" name="Elektronické panely na premenné značky" sk.name="Elektronické panely na premenné značky">
</sign>
<sign icon="Z11b.png" id="Z11b"  ref="SK:Z11b" name="Elektromechanické panely na premenné značky" sk.name="Elektromechanické panely na premenné značky">
</sign>
<sign icon="Z11b_alt.png" id="Z11b_alt"  ref="SK:Z11b_alt" name="Elektromechanické panely na premenné značky" sk.name="Elektromechanické panely na premenné značky">
</sign>
<sign icon="Z11b_alt2.png" id="Z11b_alt2"  ref="SK:Z11b_alt2" name="Elektromechanické panely na premenné značky" sk.name="Elektromechanické panely na premenné značky">
</sign>
<sign icon="Z11b_alt3.png" id="Z11b_alt3"  ref="SK:Z11b_alt3" name="Elektromechanické panely na premenné značky" sk.name="Elektromechanické panely na premenné značky">
</sign>
<sign icon="Z12.png" id="Z12"  ref="SK:Z12" name="Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie" sk.name="Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie">
</sign>
<sign icon="Z12_alt.png" id="Z12_alt"  ref="SK:Z12_alt" name="Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie" sk.name="Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie">
</sign>
<sign icon="Z12_alt2.png" id="Z12_alt2"  ref="SK:Z12_alt2" name="Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie" sk.name="Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie">
</sign>
<sign icon="V5b.png" id="V5b"  ref="SK:V5b" name="Priečna súvislá čiara so symbolom “Daj prednos v jazde!“" sk.name="Priečna súvislá čiara so symbolom “Daj prednos v jazde!“">
       <tag key="highway" value="give_way"/>
</sign>
<sign icon="V5c.png" id="V5c"  ref="SK:V5c" name="Priečna súvislá čiara s nápisom “STOP“" sk.name="Priečna súvislá čiara s nápisom “STOP“">
       <tag key="highway" value="stop"/>
</sign>
<sign icon="V6a.png" id="V6a"  ref="SK:V6a" name="Priechod pre chodcov" sk.name="Priechod pre chodcov">
       <tag key="highway" value="crossing"/>
</sign>
<sign icon="V6b.png" id="V6b"  ref="SK:V6b" name="Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich" sk.name="Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich">
       <tag key="highway" value="corssing"/>
       <tag key="tactile_paving" value="yes"/>
</sign>
<sign icon="V7.png" id="V7"  ref="SK:V7" name="Priechod pre cyklistov" sk.name="Priechod pre cyklistov">
</sign>
<sign icon="V10a.png" id="V10a"  ref="SK:V10a" name="Parkovacie miesta s kolmým státím" sk.name="Parkovacie miesta s kolmým státím">
</sign>
<sign icon="V10b.png" id="V10b"  ref="SK:V10b" name="Parkovacie miesta so šikmým státím" sk.name="Parkovacie miesta so šikmým státím">
</sign>
<sign icon="V10c.png" id="V10c"  ref="SK:V10c" name="Parkovacie miesta s pozdĺžným státím" sk.name="Parkovacie miesta s pozdĺžným státím">
</sign>
<sign icon="V10d.png" id="V10d"  ref="SK:V10d" name="Parkovacie miesta s vyhradeným státím" sk.name="Parkovacie miesta s vyhradeným státím">
</sign>
<sign icon="V10e.png" id="V10e"  ref="SK:V10e" name="Stanovište TAXI" sk.name="Stanovište TAXI">
</sign>
<sign icon="V11a.png" id="V11a"  ref="SK:V11a" name="Zastávka autobusu, trolejbusu a električky" sk.name="Zastávka autobusu, trolejbusu a električky">
</sign>
<sign icon="V12a.png" id="V12a"  ref="SK:V12a" name="Žltá kľukatá čiara" sk.name="Žltá kľukatá čiara">
</sign>
<sign icon="V12b.png" id="V12b"  ref="SK:V12b" name="Žltá súvislá čiara" sk.name="Žltá súvislá čiara">
</sign>
<sign icon="V12c.png" id="V12c"  ref="SK:V12c" name="Žltá prerušovaná čiara" sk.name="Žltá prerušovaná čiara">
</sign>
<sign icon="V15.png" id="V15"  ref="SK:V15" name="Bezpečná vzdialenosť" sk.name="Bezpečná vzdialenosť">
</sign>
<sign icon="V16.png" id="V16"  ref="SK:V16" name="Optická psychologická brzda" sk.name="Optická psychologická brzda">
</sign>
</roadsignpreset>
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki