Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ týchto stránok je Občianske združenie Freemap Slovakia.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki