Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Slovenská správa ciest povolila použivanie Miestopisu za podmienky, ze bude uvedený zdroj.

Mapu na stránke SSC z licenčných dôvodov nie je možné použiť na mapovanie v projekte OpenStreetMap!

ako je to s cestami v rámci veľkých miest

Nevhodná klasifikácia

ak je klasifikácia SSC veľmi benevolentná:
autá nemajú povolené vjazd na cesty III. triedy podľa SSC
dve osobné autá sa na ceste neobídu bez výrazného zbrdenia (šírka cesty)
štandardné osobné auto nevie ísť rýchlejšie ako XX km/h (kvalita asfaltu)

ak je klasifikácia SSC veľmi reštriktívna
na ceste bežne premáva normálny autobus (nie mikrobus raz za X hodín)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki