Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
3.2. Objekty na mape

Každá mapa obsahuje pomerne veľké množstvo objektov. OSM mapa obsahuje tzv. vrstvy, ktoré sa dajú ľubovoľne zapínať a vypínať. Tieto vrstvy obsahujú ďalšie informácie (objekty) určitého typu (napr. turistické, cyklistické, letecké a pod.). Akvšak vrstvy predstavujú len vyfiltrované údaje určitého typu z OSM mapy. Technicky sa všetky objekty a informácie nachádzajú priamo na OSM mape. Preto sa dá povedať, že OSM mapa, na rozdiel od "iných" máp, obsahuje oveľa viac informácií ("štandardné" mapy bývajú na rozdiel od OSM jednoúčelové a neobsahujú tak rôzne typy objektov ako OSM).

Začínajúci používateľ bude mať pravdepodobne podvedomý strach, či všetky tieto objekty dokáže správne používať. Pri použití editora JOSM je však skutočnosť úplne iná. Pravdepodobne každého prekvapí informácia, že tento editor pozná iba tri základné objekty, pomocou ktorých dokáže používateľ vytvárať akokoľvek zložité mapy. V nasledujúcej časti sú v skratke popísané jednotlivé typy objektov. Ich ďalšiemu použitiu (predovšetkým ich vlastnostiam) je venovaná samostatná (nasledujúca) kapitola.


3.2.1. Bod

Najjednoduchší objekt v editore JOSM, často nazývaný aj uzol (z angl. node). Bodom je možné na mape vyjadriť všetko, čo sa na mape dá zakresliť ako značka. To znamená obrovské množstvo rôznych objektov, napr. reštaurácie, kostoly, studničky, turistické rozcestníky, obchody, atď. Konkrétny typ a ďalšie informácie o objekte sa definujú ako vlastnosti daného bodu, ktorým je venovaná samostatná kapitola.


3.2.2. Cesta

Aj keď k tomu názov zvádza, tento objekt nie je určený výlučne pre zakreľovanie ciest. Jeho názov pochádza z angl. way a technicky predstavuje postupnosť bodov (viď. predchádzajúci odstavec), ktoré sú v editore JOSM kvôli prehľadnosti graficky prepojené čiarou. Tento typ objektu má veľmi rozmanité použitie. V editore JOSM môžeme kresliť pomocou ciest objekty otvorené alebo uzatvorené.
Otvorené cesty reprezentujú v OSM nielen skutočné cesty rôznych kategórií, ale aj chodníky, rieky, lesné cestičky mosty, železničné či električkové trate a pod.
Uzatvorené cesty sú cesty, ktoré sa začínajú aj končia v rovnakom bode. Takéto objekty sa nazývajú oblasti (z angl. area). Oblasti je možné použiť na mapovanie napr. hraníc okresov, chránených krajinných oblastí, národných či mestských parkov, námestí, peších zón, parkovísk, príp. lesov. Samozrejme, najpoužívanejším objektom reprezentovaným plochou je objekt typu budova. Na mapu sa totiž kreslí jej pôdorys, ktorý v zmysle editora JOSM predstavuje plochu.


3.2.3. Vzťah

Posledným typom objektov sú vzťahy, často nazývané aj relácie (z angl. relation). Svojou povahou sa relácie líšia jednou veľmi podstatnou črtou od predchádzajúcich typov objektov. Relácie totiž na mape nie sú viditeľné a nepredstavujú žiaden fyzický objekt existujúci v skutočnom svete. Relácie sú skutočnosti, resp. dodatočné informácie, ktoré sú rovnaké pre viacero objektov na mape (pričom nemusí ísť o objekty rovnakého typu). Predstavme si väčšie slovenské mesto, v ktorom premáva MHD. Majme linku napr. autobusu č. 39. Táto linka premáva po viacerých cestách či mostoch (na mape zakreslené ako cesty) a obsluhuje viacero zastávok (na mape zakreslené ako body). Všetky tieto objekty týkajúce sa autobusovej linky 39 je možné zaradiť to tzv. relácie, ktorej môžeme priradiť názov napr. "39". Všetky objekty zaradené do tejto relácie (teda cesty, mosty a zastávky) sa stali tzv. členmi relácie (z angl. relation member). Každý člen by mal mať priradenú rolu vrámci danej relácie. Rola môže byť stop (pre autobusovú zastávku), forward (ak daná linka premáva len v smere cesty), backward (ak linka premáva v opačnom smere, ako je smer cesty), príp. prázdna (vyjadruje, že linka premáva v oboch smeroch danej cesty).
Čo však v prípade, že po danej ceste premáva viacero liniek? Takáto situácia sa vyskytuje v reálnom svete pomerne často a riešenie je veľmi jednoduché. Každý objekt na mape (bod alebo cesta) môže byť členom viacerých relácií súčasne. Nie je teda problém zaradiť cestu (alebo zastávku), po ktorej chodia napr. tri rôzne linky MHD do troch rôznych relácií, pričom v každej relácií môže cesta plniť inú rolu (forward alebo backward).
Na záver už len pripomeniem, že relácie sa dajú používať okrem mapovania liniek MHD aj na mapovanie turistických trás (relácia reprezentuje farebnú turistickú značku), cyklistických trás, železničných spojov, riečnych ciest, lyžiarskych a bežkárskych tratí, prip. nadzemného elektrického vedenia a mnohých iných. Na základe týchto informácií je potom možné generovať rôzne typy máp, ktoré údaje o reláciách graficky zobrazujú.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki