Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TableMarkupReference
[3617] 2011-04-05 21:52:11 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to 1.3.1]
[3613] 2011-04-05 21:51:08 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to 1.3.1]
[2280] 2009-09-29 10:57:47 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.1.6.5 to 1.2]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki