Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

DiSK Packaging


DiSK Packaging je riešenie pre efektívnu distribúciu mapových podkladov portálu FreemapSlovakia. Využíva synchronizáciu pomocou balíčkov veľkosti najviac 128 tiles, ktoré obsahujú iba zmenené tiles. Využitím tohoto mechanizmu je možné dosiahnuť vždy aktuálne mapové podklady na viacerých serveroch a týmto v konečnej fáze efektívne rozložiť nároky na traffic na viac serverov.

Na synchronizáciu sa využíva jednoduché API a samotné mapové podklady sú prenášané v balíčkoch vo formáte mbtiles.org/ mbtiles. K dispozícii je referenčný klient (DiSK Packaging Client - DPC) napísaný v PHP.

K dispozícii sú tri základné vrstvy A (atlas), T(turistika) a C (cyklo). Priemerná veľkosť dát pre jednotlivé vrstvy je 8 GB, 19GB a 19GB, do ktorej je zahrnuté Slovensko a blízke okolie v zoom-leveloch od 8 (~1:1 500 000) po 16 (~1:6 000).

Inštalácia klienta

Potrebné knižnice:
Potrebné nastavenia v dpc.php (1.1):
dočasný adresár, kam sa zmestí pár mega (do 20MB) SQLite databázy, ideálne typu ramdisk (napr. tmpfs)
$DPC->SetTempDir("tmp");

kam sa majú uložit tiles (dorobí adresár T,A alebo C),
$DPC->SetTargetPath("/home/www/dpc-tiles");

prístupový kľúč k API
$DPC->SetAccessKey("get_your_key_from_freemap");

nastavenie či chceme png, jpeg, alebo oboje
$DPC->AddOutputFormat("png");
$DPC->AddOutputFormat("jpeg");

vrstvy, ktorá sa majú zrkadliť (A -atlas,T-turistika,C-cyklo)
$DPC->AddLayer('A');
$DPC->AddLayer('T');
$DPC->AddLayer('C');

voľba, ktoré zoom levels sa majú zrkadliť
$DPC->SetZoomLevels(8,16);


Serverové API

Všetky popísané volania sú relatívne k http://www.freemap.sk/api/0.1/
{ "source":"Freemap Slovakia",
  "attribution":"CC-BY-SA 2.0.",
  "layers":{
     "layer0":{"name":"A","description":"Autoatlas"},
     "layer1":{"name":"T","description":"Turistika"},
     "layer2":{"name":"C","description":"Cyklomapa"}
  },
  "min_package_id":"1",
  "max_package_id":"17654",
  "min_package_timestamp":"2011-07-02 17:08:48",
  "max_package_timestamp":"2011-12-16 02:54:00"
}

Na čo je to dobré?

Zrkadlenie na vlastný server


Zrkadlenie na lokálny disk


Jednoduché demo na testovanie mirroru

Takto má vyzerať fungujúci mirror http://sandbox.freemap.sk/dpc_test/. Nastavenie je jednoduché:

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki