Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

TrackMyJourney


TrackMyJourney (alebo TMJ) je J2ME aplikácia, ktorá dokáže zobrazovať vektorové (platená verzia) alebo rastrové OSM mapy, vyhľadávať a nahrávať waypointy (vrátane photo a audiotaggingu), navigovať, zobrazovať profil trasy, sledovať polohu užívateľa a pod. Platená verzia stojí 12 EUR na 1/2 roka, príp. 18 EUR na celý rok.

Od augusta 2012 je možné použiť vlastné nastavenia pre zdroj rastrových dát, keďže sú v TMS-like formáte a je tak možné pridať aj freemap tileserver. Funkcia je však dostupná len platiacim užívateľom.

AudioTagging


Audio sa nahráva do .amr. Pre načítanie v josm, vyexportujte waypointy do .gpx, otvorte v Notepad++e a nahraďte (regulárny výraz):


<desc>file:///SDCard/(.*).amr</desc>
za
<link href='\1.wav'/>

v celom dokumente.

Potom prekonvertujte .amr súbory na .wav pomocou dostupného sotvéru.

Bezplatná verzia má obmedzenie na 15 waypointov, čo pre potreby mapovania nestačí. Našťastie napriek informatívnej hláške sa audiosúbor uloží na kartu a to pod názvom, z ktorého možno vyčítať polohu. Pre vytvorenie gpx súboru z amr súborov možno použiť tento perlový skript:

#!perl
# synopsis:
#    tmj2wav.pl filename-to-convert.gpx
# history
# - 25.jan 2014:
#   - now also timestamp information is stored into gpx - this makes the marker show up in josm
# - 2.apr 2012:
#   - if more than 1 file found at given coordinates*, a new gpx
#     file is created so that it will open in a new layer in josm
#     (and information is not lost)
#
# * this could happen if gps signal is not available at time of recording
#   and cellId info is used instead

sub print_header {
my $FILE=$_[0];
print $FILE "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>\n";
print $FILE "<gpx version='1.1' creator='tmj2wav' xmlns='http://www.topografix.com/GPX/1/1'>\n";
}

sub print_trailer {
my $FILE=$_[0];
print $FILE "</gpx>\n";
}

my @positions=();
my $fcounter=0;

use strict;
use warnings;
open OUT, ">trackmyjourneytemp.gpx";
open(CMD, "ls *amr|");
print_header("OUT");
while (<CMD>) {
chomp;
$_ =~ m/.*?TMJ Audio ([0-9]{4})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2}) (.*?) (.*?).amr/;
if ( grep(/^$7:$8$/,@positions) ){
		print "duplicate coordinates found: $7,$8"."\n";
		open OUT2, ">trackmyjourneytemp".$fcounter.".gpx";
		print_header "OUT2";
		print OUT2 "<wpt lat='".$7."' lon='".$8."'>\n";
		print OUT2 "<time>".$1."-".$2."-".$3."T".$4.":".$5.":".$6."Z</time>\n";
		print OUT2 "<name>".$2."-".$3." ".$4.":".$5.":".$6."</name>\n";
		print OUT2 "<link href='".$_.".wav'/>\n";
		print OUT2 "</wpt>\n";
		print_trailer "OUT2";
		close OUT2;
		$fcounter++;
		}
		else
		{
		push @positions,"$7:$8";
		print OUT "<wpt lat='".$7."' lon='".$8."'>\n";
		print OUT "<time>".$1."-".$2."-".$3."T".$4.":".$5.":".$6."Z</time>\n";
		print OUT "<name>".$2."-".$3." ".$4.":".$5.":".$6."</name>\n";
		print OUT "<link href='".$_.".wav'/>\n";
		print OUT "</wpt>\n";
		}
system("./ffmpeg -y -i \"".$_."\" \"".$_.".wav\"");
}
print_trailer("OUT");
close OUT;

system("gpsbabel -i gpx -f trackmyjourneytemp.gpx -x transform,trk=wpt -o gpx -F trackmyjourneytempmerged.gpx")


Skript umiestnite do adresára s amr súbormi, prípadne upravte cestu k binárke ffmpeg a spustite. Vzniknutý trackmyjourneytemp.gpx otvorte v JOSM. Testované: Win32 + cygwin + ActivePerl.

CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki