Návrh POI na export rep TrekBuddy

zadavajte nasledovne
Názov súboru podmienka nazov popis
spring.gpx {natural=spring} and {drinkable=yes} {name} {ele},{description}
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki