UHUL - ortofotomapa. Pokrýva Česku republiku a čiastočne zasahuje aj na Slovensko-České pohraničie. Priestoré rozlíšenie 2m na pixel.

CategoryDatoveZdroje
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki