Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Zoznam článkov o dostupných dátových zdrojoch.
The following 7 page(s) belong to CategoryDatoveZdroje

AkviziciaDat [Zdroje dát pre obkresľovanie]
DatoveZdroje [DatoveZdroje]
HistorickeMapy [HistorickeMapy]
OrbView3 [OrbView3]
RegisterNKP [RegisterNKP]
UHUL [UHUL]
VojenskeMapyCSLA [VojenskeMapyCSLA]


CategoryCategory Zoznam všetkých kategórií
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki