Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for WikiCategory
[598] 2008-12-17 00:34:59 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.1.6.3 to 1.1.6.5]
[16] 2008-03-17 08:06:31 by WikkaInstaller
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki