Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
http://www.minedu.sk/index.php?rootId=39

http://www.uips.sk/siete-skol-adresare-prehlady/prehlady-skol

CSV verzie:


muzeum skolstva
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki