Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Freemap Slovakia

Pridajte sa aj vy k programátorskému tímu FreemapDevelopers a pomožte s riešením problémov na čiastočne podporovaných a nepodporovaných prehliadačoch.

Plná podpora
Plne podporovaný prehliadač
Čiastočná podpora
Takmer plná podpora. Môžu sa v niektorých prípadoch vyskytnúť drobné chyby.
Nepodporované
Podpora len na základnej úrovni. Aby nabehla aspoň základná mapa.
Na nepodporovaných prehliadačoch nie sú stránky blokované. Len treba očakávať nefunkčnosť viacerých funkcií, alebo zdeformovanú grafiku.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki