Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3650]

This is an old revision of LayerGoogleStyleMap made by JozefVince on 2011-05-13 19:10:56.

 

GoogleStyle OSM Map
pre z8 az z16 - aktualizavaná sporadicky (podľa požiadaviek používateľov)

URL pre zariadenia http://www.freemap.sk/layers/google/{z}/{y}/{x}.png

Google Style OSM Map
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki