Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Attachments
File Last modified Size
vodopad.jpg 2011-11-08 21:12 107Kb
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki