Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
iD je editor na úpravu dát OSM napísaný v JavaScript-e, takže je funkčný vo webovom prehliadači bez potreby ďalších rozšírení. Narozdiel od staršieho editora Potlatch, ktorý vyžaduje Adobe Flash.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki