Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zadanie práce


Jakub Pivoňka


Názov: Open source digitálne mapovanie

Popis: Vytvorenie webového grafického rozhrania, ktoré umožní upravovať nastavenie mapy (DiSK a routovanie) aj pre osoby neznalé problematiky. Obsahuje dve časti: samotné webové rozhranie (ktoré zapisuje do databázy) a backend (ktorý generuje XML konfiguračné súbory pre DiSK a routing). Aplikácia pamätá na dedenie konfigurácie, intuitívne ovládanie a pridávanie nových profilov a backendov.


Bližší popis

Popis súborov


--
SkolskaPraca
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki