Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Informácie k povinnej praxi pre študentov stredných škôl.

Cieľom praxe je získať praktické zručnosti pri vytváraní mapy použitím prostriedkov geoinformatiky. Študent získa zručnosti pri práci s počítačom (programy Josm a Potlatch), prehľad o štruktúre dát, ako i možnosti spôsobov prenesenia objektov zo skutočnosti do mapy. Absolvent praxe bude mať všetky potrebné znalosti na úspešné ukončenie PraktickaMaturita praktickej maturity.

Prax bude pozostávať z aktivít veľmi podobných PraktickaMaturita a MapujVlakom .

Skoly
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki