Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5026]

This is an old revision of FreemapV3 made by Jose1711 on 2015-11-02 12:59:23.

 

požiadavky na www.freemap.sk verzie 23

funkcionalita:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki