Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

GPSBabel

je viacúčelový nástroj, dostupný pre Linux, MacOS aj Windows.
Domovská stránka projektu je http://www.gpsbabel.org/.

Základné funkcie


Inštalácia

V distribúciách založených na Debiane:
aptitude install gpsbabel


Zjednodušenie GPS záznamu
V niektorých situáciách je vhodné zjednodušiť GPS záznam, napr. ak ho chceme nahrať do OSM databázy. Pri vytváraní GPS záznamu sa používa väčšinou sekundový záznam aktuálnej polohy, ale v mnohých prípadoch taký zoznam obsahuje zbytočne veľa bodov, napr.
- pri zastavení má viacero bodov tie isté GPS súradnice
- na rovných cestách stačí len začiatočný a koncový bod, všetky body medzi nimi nenesú žiadnu užitočnú informáciu.

Ďalší dôvod pre zjednodušenie GPS záznamu je skutočnosť, že niektoré staršie GPS zariadenia majú obmedzenie na počet bodov, ktoré je do nich možné nahrať (napr. turistika podľa vopred pripravenej trasy, ktorá sa nahrá ako podklad do GPS zariadenia).

Existujú dva spôsoby zjednodušenia GPS záznamu:
  1. stanovením počtu bodov, ktoré má výsledný záznam obsahovať (vhodné pre GPS zariadenia s limitom na počet bodov):
gpsbabel -i gpx -f original.gpx -x simplify,count=400 -o gpx -F simplified.gpx

  1. určením maximálnej odchýlky zjednodušeného GPS záznamu oproti originálu (vhodné pre upload do OSM databázy):
gpsbabel -i gpx -f original.gpx -x simplify,error=0.001k -o gpx -F simplified.gpx


Popis parametrov:
-xpouži jeden alebo viac filtrov, jednotlivé filtre sa aplikujú v poradí, v akom sú uvedené
simplifynázov filtre pre zjednodušenie GPS záznamu
count=400určuje obmedzenie na celkový počet bodov, v tomto prípade na 400
error=0.001kurčuje limit jeden meter, písmeno "k" signalizuje, že zadaná hodnota je v kilometroch, lebo GPSBabel štandartne očakáva hodnotu v míľach

Príklad zjednodušenia GPS záznamu "original.gpx" pomocou stanovenia odchýlky "error=0.001k":
Názov súboruoriginal.gpxsimplified.gpx
Veľkosť súboru1392kB190kB
Počet bodov145401684

Výsledok: veľkosť klesla viac ako 7,3-násobne, počet bodov 8,6-násobne a pritom trasy v oboch súboroch vyzerajú identicky (porovnávané vizuálne v editore JOSM).

CategoryHowTo, CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki