Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Mapovanie a mapové aplikácie v praxi: OpenStreetMap II.

Predmet je vyučovaný na Katedre kartografie, geoinformatiky a DPZ, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave vrámci magisterského štúdia počas letného semestra. Bude sa konať utorok od 14:00 do 15:30 v miestnosti G-17a.

Cieľom predmetu je priblížiť si technické pozadie projektu. najmä OpenLayers, Postgis, Mapnik, DiSK, Osmarender, ... Dôraz je na webové aplikácie.

Podmienka zápočtu je urobenie malej aplikácie založenej na OpenStreetMap a jej využitie v praxi.

Nižšie sú sylaby s popisom o čom budeme hovoriť. Každé slovo odkazuje na ďalšiu literatúru, ktorá popisuje daný problém.

Sylaby


Hodiny

1. hodina: základná HTML stránka s mapou OSM a markermi

2. hodina: úvod do SQL a Postgis, zistenie dĺžky km chodníkov v oblasti a počtu cyklostojanov v regióne, ...

3. hodina:

Zápočet


GisFns2prace2012

do existujúceho portálu (podľa vlastného výberu) doplniť netriviálnu geo funkcionalitu, napr:
každá vec by mala obsahovať 3 časti:
(doplnenie jednoduchej mapku "tu sa nachádzame" nie je dostačujúce)

--
Skoly
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki