Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for JOSMInitialSetup
[3030] 2010-05-09 14:19:05 by MiMiNo [pridanie do kategorie HOW-TO]
[3028] 2010-05-09 14:16:07 by MiMiNo [počiatočná verzia]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki